چهارشنبه, 27 فروردين 1393 Email  Rss
         
عنوان : نرخ خدمات پستی داخله
توضيحات :             

نوع مرسوله و خدمت

رده وزنی

نرخ به تفکیک بعد مسافت ( ریال )

شهری

درون استانی

برون استانی همجوار

برون استانی

غیر همجوار

نامه عادی

تا 250 گرم

4500

5400

5800

6900

از251 تا500 گرم

5400

6600

7200

8500

از   501  تا   1000 گرم

6600

8100

9000

10600

از    1001   تا   2000   گرم

8700

10800

12000

14400

مطبوع عادی

تا 250 گرم

2200

2700

3000

3400

از 251 تا 500 گرم

2700

3300

3600

4300

از   501   تا  1000 گرم

3300

4000

4500

5200

از     1001  تا  2000   گرم

4300

5400

6000

7200

کیسه مخصوص عادی

هر کیلو  گرم و کسر آن

3300

4000

4500

5200

نامه سفارشی

تا 250 گرم

11100

12100

12700

14100

از 251 تا 500 گرم

13500

14800

15600

17400

از  501  تا  1000  گرم

16500

18100

19200

21300

از   1001   تا   2000  گرم

22000

24300

25600

28500

مطبوع سفارشی

تا 250 گرم

8800

9400

9900

10600

از  251  تا  500  گرم

10800

11500

12000

13200

از   501   تا   1000   گرم

13200

14100

14700

15900

از     1001  تا   2000   گرم

17700

18900

19600

21300

کیسه مخصوص سفارشی

هر کیلو  گرم و کسر آن

13200

14100

14700

15900

بسته کوچک سفارشی

تا 250 گرم

10300

11200

11800

13000

از 251 تا 500 گرم

12700

13800

14500

16000

از  501  تا  1000  گرم

15600

16900

17800

19800

از    1001   تا   2000   گرم

20700

22600

23800

26400

امانت

هر کیلو گرم و کسر آن

6600

8100

9000

10600

نامه پیشتاز

تا 250 گرم

26500

28000

29200

36600

از 251 تا 500 گرم

31800

33600

34900

45100

از  501  تا  1000  گرم

38700

40900

42500

55600

از    1001   تا   2000   گرم

51000

53800

55700

74600

بسته پیشتاز

تا 250 گرم

33100

35100

36500

45800

از 251 تا 500 گرم

39700

42100

43600

56400

از  501  تا  1000  گرم

48400

51200

53100

69500

از    1001   تا   2000   گرم

63800

67300

69600

93300

مازاد بر 2 کیلوگرم هر کیلو گرم و کسر آن

14000

14600

15300

19800

پست ویژه شهری (حداکثر 3 ساعت )  

گروه مسافتی

 

 

تهران

مراکز استانها

شهرستانها

 

تا 1 کیلو گرم

105000

75000

52500

 

مازاد بر 1 کیلو گرم هر کیلو و کسر آن

22500

15000

7500

 

پست ویژه بین شهری

درون استانی

استانهای همجوار

استانهای غیر همجوار

 

توزیع روز قبول ( حداکثر تا ساعت 22) تا 1 کیلوگرم

150000

225000

300000

 

مازاد بر 1 کیلو گرم هر کیلو و کسر آن

30000

37500

45000

 

توزیع روز بعد از قبول ( حداکثر تا ساعت 10) تا 1 کیلو گرم

135000

165000

210000

 

مازاد بر 1 کیلو گرم هر کیلو و کسر آن

22500

30000

37500

 

توزیع روز بعد از قبول ( حداکثر تا ساعت12) تا 1 کیلو گرم

112500

142500

180000

 

مازاد بر 1 کیلو گرم هر کیلو و کسر آن

15000

22500

30000
بازگشت               چاپ چاپ

کلیه حقوق سایت متعلق به شرکت پست جمهوری اسلامی ایران است.
V3.9.8.211