پنج‌شنبه, 8 مهر 1395 Mail  Rss
         

فهرست دفاتر ICT روستائی
تعداد کارکنان  وضع فعاليت در سال90 تلفن آدرس کد پستی  نوع دفتر پستي  كد شناسايي نام دفتر پستي  نام شهرستان  رديف
غير فعال  فعال  روستايي
1   فعال  فاقد تلفن  فیض آباد مرکزی روستايي طیبه اکبری زاده فیض آباد آشتیان 2
1   فعال  فاقد تلفن  سیاوشان مرکزی روستايي صفیه جعفری سیاوشان آشتیان 3
1   فعال  فاقد تلفن  سقرجوق مرکزی روستايي محمد رضا صابری نیا سقرجوق آشتیان 4
1   فعال  فاقد تلفن  موسی آباد مرکزی روستايي زهرا فیض آبادی موسی آباد آشتیان 5
1   فعال  فاقد تلفن  محسن آباد مرکزی روستايي فتح اله نوروزی پور محسن آباد آشتیان 6
1   فعال  فاقد تلفن  نادر آباد مرکزی روستايي محمد حسن جعفری نادر آباد آشتیان 7
0 غیر فعال   فاقد تلفن  جعفرآباد مرکزی روستايي معصومه جعفر آبادی جعفرآباد آشتیان 8
1   فعال  فاقد تلفن  گرکان مرکزی روستايي بهاره شکور گرکان آشتیان 9
1   فعال  فاقد تلفن  کردیجان مرکزی روستايي ابراهیم نجاری کردیجان آشتیان 10
1   فعال  فاقد تلفن  آهو مرکزی روستايي حسن رضایی آهو آشتیان 11
1   فعال  فاقد تلفن  صالح اباد مرکزی روستايي معصومه ساده وند صالح اباد آشتیان 12
1   فعال  فاقد تلفن  مزرعه نو مرکزی روستايي مسعود صل علایی مزرعه نو آشتیان 13
1   فعال  فاقد تلفن  سرهرود مرکزی روستايي هادی نور محمدی سرهرود آشتیان 14
1   فعال  فاقد تلفن  بهارستان مرکزی روستايي امیر کربلایی گل بهارستان آشتیان 15
1 غیرفعال   فاقد تلفن  هزار آباد   روستايي مهدی حیدری هزار آباد آشتیان 16
1   فعال  فاقد تلفن  کوشلک - امیر آباد   روستايي مهدی فرحی کوشلک - امیر آباد آشتیان 17
1   فعال  فاقد تلفن  نوده - نجف آباد - نور آباد   روستايي امیر حسین نجف آبادی سعدآباد -شوره- خورچه آشتیان 18
1   فعال  فاقد تلفن  ورسان   روستايي محمد رضا توکلیان  نوده آشتیان 19
1   فعال  فاقد تلفن  بن چنار- خورچه   روستايي داود طاهری بن چنار آشتیان 20
1   فعال  فاقد تلفن  دستجرده - چشمه   روستايي احمد جعفری دستجرده - چشمه آشتیان 21
1   فعال  فاقد تلفن  خوراک آباد   روستايي علی اصغر فیض آبادی خوراک آباد-هزارآباد- ورسان آشتیان 22
1   فعال  فاقد تلفن  زرنوشه   روستايي علی زرنوشه  زرنوشه آشتیان 23
1 غیرفعال   فاقد تلفن  گرکان - شوره پایین و بالا - سعد آباد   روستايي حسین قدیری گرکان - شوره پایین و بالا - سعد آباد آشتیان 24
1   فعال  فاقد تلفن استوه خنداب روستايي حسن محمد خانی استوه اراک 60
1   فعال  فاقد تلفن گازران خنداب روستايي مجید قره گزلو گازران اراک 61
1   فعال  فاقد تلفن ده چال خنداب روستايي علیرضا جعفری ده چال اراک 62
1   فعال  فاقد تلفن علی آباد خنداب روستايي علیرضا چگینی علی آباد اراک 63
1   فعال  فاقد تلفن سیران خنداب روستايي فرهاد ترک سیران اراک 64
1   فعال  فاقد تلفن فوران خنداب روستايي حسن علی ترک فوران اراک 65
1   فعال  فاقد تلفن قاسم آباد خنداب خنداب روستايي حمید اکبری دوست قاسم آباد خنداب اراک 66
1   فعال  فاقد تلفن آدشته خنداب روستايي محمد رضا مرادی آدشته اراک 67
1   فعال  فاقد تلفن سوزان خنداب روستايي علی سلطانی سوزان اراک 68
1   فعال  فاقد تلفن خانقاه علیا خنداب روستايي محمد صفری خانقاه علیا اراک 69
1   فعال  فاقد تلفن درمن خنداب روستايي احمد رضا خلیلی درمن اراک 70
1   فعال  فاقد تلفن نوده خنداب روستايي معصومه صوفی نوده اراک 71
1   فعال  فاقد تلفن اناج خنداب روستايي سید عباس محمدی اناج اراک 72
1   فعال  فاقد تلفن مانیزان خنداب روستايي صمد رفیعی مانیزان اراک 73
1   فعال  فاقد تلفن ده سد خنداب روستايي مجتبی موسوی ده سد اراک 74
1   فعال  فاقد تلفن ده شیرخان خنداب روستايي رضا قمی ده شیرخان اراک 75
1   فعال  فاقد تلفن کرکان خنداب روستايي حمید خلیلی کرکان اراک 76
1   فعال  فاقد تلفن دیزآباد خنداب روستايي محمودکلهرحسین آبادی دیزآباد اراک 77
1   فعال  فاقد تلفن غینرجه خنداب روستايي مرتضی محمدی غینرجه اراک 78
1   فعال  فاقد تلفن مست و ایجان خنداب روستايي جواد زهره وند مست و ایجان اراک 79
1   فعال  فاقد تلفن طورگیر خنداب روستايي محمود احمدی طورگیر اراک 80
1   فعال  فاقد تلفن جاورسیان خنداب روستايي حاتم بیات جاورسیان اراک 81
1   فعال  فاقد تلفن آقداش خنداب روستايي تقی اسدی آقداش اراک 82
1   فعال  فاقد تلفن آلودر خنداب روستايي محمد حسن شیخی آلودر اراک 83
1   فعال  فاقد تلفن رازگردان خنداب روستايي کامران رازگردانی رازگردان اراک 84
1   فعال  فاقد تلفن ساروق مرکزی روستايي مسعود خوش نظر ساروق اراک 85
1   فعال  فاقد تلفن فارسیجان مرکزی روستايي احمد فارسیجانی فارسیجان اراک 86
1   فعال  فاقد تلفن طور مرکزی روستايي مهدی جیریایی طور اراک 87
1   فعال  فاقد تلفن جیریا مرکزی روستايي شعبان جیریایی جیریا اراک 88
1   فعال  فاقد تلفن مصلح اباد مرکزی روستايي مصطفی حاتمی مصلح اباد اراک 89
1   فعال  فاقد تلفن طرمزد مرکزی روستايي مصطفی دهقان طرمزد اراک 90
1   فعال  فاقد تلفن مشهدالکوبه مرکزی روستايي نیره مشهد الکوبه ای مشهدالکوبه اراک 91
1   فعال  فاقد تلفن ویسمه مرکزی روستايي محمود سلیمانی ویسمه اراک 92
1   فعال  فاقد تلفن میچان مرکزی روستايي جواد آقاجانی میچان اراک 93
1   فعال  فاقد تلفن داودآباد مرکزی روستايي رسول  و تقی داود ابادی داودآباد اراک 94
1   فعال  فاقد تلفن قلعه نو مرکزی روستايي مسعود عسگری قلعه نو اراک 95
1   فعال  فاقد تلفن انجدان مرکزی روستايي اکرم خسروی انجدان اراک 96
1   فعال  فاقد تلفن رودباران مرکزی روستايي مصیب رود بارانی رودباران اراک 97
1   فعال  فاقد تلفن شانق مرکزی روستايي ابوالفضل شانقی شانق اراک 98
1   فعال  فاقد تلفن کودزر مرکزی روستايي حمیده غلامزاده کودزر اراک 99
1   فعال  فاقد تلفن گیلی مرکزی روستايي سعیده الحسینی گیلی اراک 100
1   فعال  فاقد تلفن امان آباد مرکزی روستايي صفرعلی طاهری امان آباد اراک 101
1   فعال  فاقد تلفن خیرآباد مرکزی روستايي مصفی زینلی و پرویز حیدری خیرآباد اراک 102
1   فعال  فاقد تلفن ابراهیم آباد مرکزی روستايي اسماعیل جمال ابادی ابراهیم آباد اراک 103
1   فعال  فاقد تلفن شهسواران مرکزی روستايي حسین جعفری شهسواران اراک 104
1   فعال  فاقد تلفن عمر اباد مرکزی روستايي وجیهه ابراهیمی عمر اباد اراک 105
1   فعال  فاقد تلفن معصومیه مرکزی روستايي عباس نظری معصومیه اراک 106
1   فعال  فاقد تلفن موت آباد مرکزی روستايي حمیدرضاجعفرخانی موت آباد اراک 107
1   فعال  فاقد تلفن ملک آباد مرکزی روستايي علی اکبر پور حاتمی ملک آباد اراک 108
1   فعال  فاقد تلفن کارچان مرکزی روستايي مجید ابراهیم ابادی ویاسر خیرابادی کارچان اراک 109
1   فعال  فاقد تلفن گوار مرکزی روستايي حسن منصوری و روح ا.. کاشانی گوار اراک 110
1   فعال  فاقد تلفن عقیل آباد مرکزی روستايي فرهاد بابایی عقیل آباد اراک 111
1   فعال  فاقد تلفن ضامنجان مرکزی روستايي داود لطیفی ضامنجان اراک 112
1   فعال  فاقد تلفن چشمه پهن مرکزی روستايي جلیل سلیمانی چشمه پهن اراک 113
1   فعال  فاقد تلفن علیم آباد مرکزی روستايي مسلم زارعیان علیم آباد اراک 114
1   فعال  فاقد تلفن ارکوین مرکزی روستايي محمد حسین قادری ارکوین اراک 115
1   فعال  فاقد تلفن خرم آباد مرکزی روستايي صحبت ا.. امیری خرم آباد اراک 116
1   فعال  فاقد تلفن قاسم آباد مرکزی مرکزی روستايي علی اکبر خانمحمدی قاسم آباد مرکزی اراک 117
1   فعال  فاقد تلفن نمک کور مرکزی روستايي نبی ا.. دوخایی نمک کور اراک 118
1   فعال  فاقد تلفن رباط میل مرکزی روستايي عادل رباط میلی رباط میل اراک 119
1   فعال  فاقد تلفن مرزیجران مرکزی روستايي سید حسین سجادی مرزیجران اراک 120
1   فعال  فاقد تلفن هزاوه مرکزی روستايي سیدسعید سجادی هزاوه هزاوه اراک 121
1   فعال  فاقد تلفن مهرآباد مرکزی روستايي امیر میرطالبی مهرآباد اراک 122
1   فعال  فاقد تلفن ساقی مرکزی روستايي مجتبی رحیمی ساقی اراک 123
1   فعال  فاقد تلفن طرلان مرکزی روستايي زهرا پیربداغی طرلان اراک 124
1   فعال  فاقد تلفن مشهد میقان- دهلق - وزیر آباد- نوازن - مشکان   روستايي مصطفی حاجیان مشهد میقان- دهلق - وزیر آباد- نوازن - مشکان اراك  125
1   فعال  فاقد تلفن نظم آباد- انجیرک - سوار آباد- ساق - زالو-شهرجرد   روستايي عباس قدیری نظم آباد- انجیرک - سوار آباد- ساق - زالو-شهرجرد اراك  126
1   فعال  فاقد تلفن گوشه - علی آباد- سیرکند- بان - گلشن آباد   روستايي صدرالدین کرمی گوشه - علی آباد- سیرکند- بان - گلشن آباد اراك  127
1   فعال  فاقد تلفن دینه کبود- نیسان - چنگزین - گل تپه - ساکی علیا   روستايي مسلم زارعیان دینه کبود- نیسان - چنگزین - گل تپه - ساکی علیا اراك  128
1   فعال  فاقد تلفن کردکان علیا - فارسیجان- پلنگاب - یساول -گاوجلو   روستايي علی اکبر جیریایی کردکان علیا - فارسیجان- پلنگاب - یساول -گاوجلو اراك  129
1   فعال  فاقد تلفن میقان - مبارک آباد- مراد آباد- راهزان    روستايي محمد تقی محمد حسینی میقان - مبارک آباد- مراد آباد- راهزان  اراك  130
1   فعال  فاقد تلفن ده نمک   روستايي مجتبی داود آبادی ده نمک اراك  131
1   فعال  فاقد تلفن جوشیروان - حسین آباد- گرماب - ثمردشت بالا   روستايي احمد شعبانی جوشیروان - حسین آباد- گرماب - ثمردشت بالا اراك  132
1   فعال  فاقد تلفن ایجان- مهرسفلی - آلودر- صالحی -شرشره   روستايي نقی اسدی ایجان- مهرسفلی - آلودر- صالحی -شرشره اراك  133
1   فعال  فاقد تلفن قلعه ازرج - گوشه علیا- موک - ایوند- خارپهلو   روستايي عباس بارنامه قلعه ازرج - گوشه علیا- موک - ایوند- خارپهلو اراك  134
1   فعال  فاقد تلفن قمشلو- قشلاق زیبا- ارجناوند   روستايي مرتضی زهره وند قمشلو- قشلاق زیبا- ارجناوند اراك  135
1   فعال  فاقد تلفن دهنو- کرکانک - شاوه - فاراب - بهارستان    روستايي محرمعلی روستا دهنو- کرکانک - شاوه - فاراب - بهارستان  اراك  136
1   فعال  فاقد تلفن قالیباف - شهید- دارانجیر- سیردر- قزل قلعه   روستايي مصطفی زهره وند قالیباف - شهید- دارانجیر- سیردر- قزل قلعه اراك  137
1   فعال  فاقد تلفن حرآباد- کمال آباد- خوشدون - حاتم آباد   روستايي مصطفی حاتمی حرآباد- کمال آباد- خوشدون - حاتم آباد اراك  138
1   فعال  فاقد تلفن امیرآباد فراهان روستايي حسن علی امیرابادی امیرآباد تفرش 143
1   فعال  فاقد تلفن شتریه فراهان روستايي کرمعلی محمد نژاد شتریه تفرش 144
1   فعال  فاقد تلفن شیرین آباد فراهان روستايي اسماعیل شیرین ابادی شیرین آباد تفرش 145
1   فعال  فاقد تلفن شهراب مرکزی روستايي حسن شهرابی فراهانی شهراب تفرش 146
1   فعال  فاقد تلفن عزیزاباد فراهان روستايي محمد عزیز ابادی فراهانی عزیزاباد تفرش 147
1   فعال  فاقد تلفن غیاث آباد فراهان روستايي حسین میثمی پور غیاث آباد تفرش 148
1   فعال  فاقد تلفن آرزومند فراهان روستايي حسن آرزومندی آرزومند تفرش 149
1   فعال  فاقد تلفن تلخاب فراهان روستايي صفدر تلخابی تلخاب تفرش 150
1   فعال  فاقد تلفن ابره در مرکزی روستايي حسین راوش ابره در تفرش 151
1   فعال  فاقد تلفن زنگارک فراهان روستايي علی زنگارکی فراهانی زنگارک تفرش 152
1   فعال  فاقد تلفن دستجان فراهان روستايي مجتبی دستجانی دستجان تفرش 153
1   فعال  فاقد تلفن تبرته فراهان روستايي علی اصغرتبرته ای فراهانی تبرته تفرش 154
1   فعال  فاقد تلفن کودزر فراهان روستايي غلامعباس کودزری فراهانی کودزر تفرش 155
1   فعال  فاقد تلفن چاقر فراهان روستايي محمود چاقری چاقر تفرش 156
1   فعال  فاقد تلفن فشک فراهان روستايي غلامرضا فشکی فشک تفرش 157
1   فعال  فاقد تلفن مجد آباد کهنه فراهان روستايي محمد تقی زمانی زاده مجد آباد کهنه تفرش 158
1   فعال  فاقد تلفن زرجین مرکزی روستايي علی زرجینی زرجین تفرش 159
1   فعال  فاقد تلفن عزالدین مرکزی روستايي حمزه بیک محمدی عزالدین تفرش 160
1   فعال  فاقد تلفن بازرجان مرکزی روستايي محمد رضایی بازرجان تفرش 161
1   فعال  فاقد تلفن جورقین مرکزی روستايي رضا مصطفی لو جورقین تفرش 162
1   فعال  فاقد تلفن کهلو سفلی مرکزی روستايي اکبر آقچه لو کهلو سفلی تفرش 163
1   فعال  فاقد تلفن فرک مرکزی روستايي جواد علیلی فرک تفرش 164
1   فعال  فاقد تلفن کریان مرکزی روستايي محمد رضا موسائئ کریان تفرش 165
1   فعال  فاقد تلفن جفتان مرکزی روستايي پرویز مجیدی جفتان تفرش 166
1   فعال  فاقد تلفن فسنگان مرکزی روستايي آزاد کیوانی فر فسنگان تفرش 167
1   فعال  فاقد تلفن قزلجه مرکزی روستايي خوش اندام عروجی قزلجه تفرش 168
1   فعال  فاقد تلفن دلارام مرکزی روستايي سلیمان علی حسینی دلارام تفرش 169
1   فعال  فاقد تلفن نقوسان مرکزی روستايي حبیب کلائی نقوسان تفرش 170
1   فعال  فاقد تلفن کهک مرکزی روستايي مریم حیدری کهک تفرش 171
1   فعال  فاقد تلفن کهلو علیا مرکزی روستايي روح اله الیاسی کهلو علیا تفرش 172
1   فعال  فاقد تلفن گزاوند مرکزی روستايي کمال علی گزاوند تفرش 173
1   فعال  فاقد تلفن ماستر فراهان روستايي علی نور محمدی ماستر تفرش 174
1   فعال  فاقد تلفن واشقان فراهان روستايي سعید واشقانی واشقان تفرش 175
1   فعال  فاقد تلفن خانک مرکزی روستايي سمیرا خانکی  خانک تفرش 176
1   فعال  فاقد تلفن دربر- وایمند   روستايي علی زرجینی  دربر- وایمند تفرش 177
1   فعال  فاقد تلفن نوبهار - فلوجرد - کردآباد - حشه   روستايي عبدالله افشار نوبهار - فلوجرد - کردآباد - حشه تفرش 178
1   فعال  فاقد تلفن خانک - فرازان - جلایر - کندج - فرسمانه    روستايي حسین خانکی خانک - فرازان - جلایر - کندج - فرسمانه  تفرش 179
1   فعال  فاقد تلفن گوجه گل - شولک   روستايي کاظم حسینی گوجه گل - شولک تفرش 180
1   فعال  فاقد تلفن گوگسگرد- عباس آباد   روستايي شمس اله تلخابی گوگسگرد- عباس آباد تفرش 181
1   فعال  فاقد تلفن خسروان سفلی - ارم - ارتگل - کلاء   روستايي محمد غنجی فشکی خسروان سفلی - ارم - ارتگل - کلاء تفرش 182
1   فعال  فاقد تلفن مشهد بازرجان - دادقان   روستايي محمد رضایی مشهد بازرجان - دادقان تفرش 183
1   فعال  فاقد تلفن کنگران- شاهواروق - گونه - کوه پناه   روستايي محسن کربلایی حسنی کنگران- شاهواروق - گونه - کوه پناه تفرش 184
1   فعال  فاقد تلفن آهنگران - دولت آباد - ولاشجرد - نظام آباد - حاتم آباد   روستايي حسین عسگری آهنگران - دولت آباد - ولاشجرد - نظام آباد - حاتم آباد تفرش 185
1   فعال  فاقد تلفن طراز آباد - قزلماش - وسمق - دیزک - محمد آباد   روستايي عبداله افشار طراز آباد - قزلماش - وسمق - دیزک - محمد آباد تفرش 186
1   فعال  فاقد تلفن سرآبادان   روستايي یحیی حیدری سرآبادان تفرش 187
1   فعال  فاقد تلفن  سفید آب - کشه - دارستان - سربند   روستايي ابوتراب ترابی سفید آب - کشه - دارستان - سربند تفرش 188
1   فعال  فاقد تلفن  مخلص آباد - اشقل - مشهد ذلف آباد   روستايي حسین عسگری مخلص آباد - اشقل - مشهد ذلف آباد تفرش 189
1   فعال  فاقد تلفن  درمنک - قرمز چشمه - خسروان علیا   روستايي علی ماستری درمنک - قرمز چشمه - خسروان علیا تفرش 190
1   فعال  فاقد تلفن  جلماجرد جدید مرکزی روستايي سید علی عباسی جلماجرد جدید خمین 208
1   فعال  فاقد تلفن  رباط مراد مرکزی روستايي ابوالفضل هاشمی دهقی رباط مراد خمین 209
1   فعال  فاقد تلفن  ازنوجان مرکزی روستايي محمد باقر آقازینلی ازنوجان خمین 210
1   فعال  فاقد تلفن  لکان مرکزی روستايي حجت ا.. کمانی لکان خمین 211
1   فعال  فاقد تلفن  قلعه بابو مرکزی روستايي علی خلقی قلعه بابو خمین 212
1   فعال  فاقد تلفن  سوک قزقان مرکزی روستايي خداداد اصغری سوک قزقان خمین 213
1   فعال  فاقد تلفن  جوادیه مرکزی روستايي علی یوسفی نژاد جوادیه خمین 214
1   فعال  فاقد تلفن  دمنی مرکزی روستايي حسین رستمی دمنی خمین 215
1   فعال  فاقد تلفن  چقاسیف الدین مرکزی روستايي محمد ابراهیمیان چقاسیف الدین خمین 216
1   فعال  فاقد تلفن  چهارچشمه مرکزی روستايي رجبعلی اکبری چهارچشمه خمین 217
1   فعال  فاقد تلفن  کجارستان مرکزی روستايي ابوالفضل رجبی کجارستان خمین 218
1   فعال  فاقد تلفن  چهرطاق مرکزی روستايي امیر قاسمی چهرطاق خمین 219
1   فعال  فاقد تلفن  طیب آباد مرکزی روستايي محمد دالائی طیب آباد خمین 220
1   فعال  فاقد تلفن  دهنو مرکزی روستايي صفر بخشی دهنو خمین 221
1   فعال  فاقد تلفن  آشناخور مرکزی روستايي رضا بهمنی آشناخور خمین 222
1   فعال  فاقد تلفن  قره کهریز مرکزی روستايي عابدین کرمی قره کهریز خمین 223
1   فعال  فاقد تلفن  فرنق مرکزی روستايي رضا افسریان فرنق خمین 224
1   فعال  فاقد تلفن  گلدشت مرکزی روستايي مهدی اسدی گلدشت خمین 225
1   فعال  فاقد تلفن  خراوند مرکزی روستايي خلیل اله مصطفائی خراوند خمین 226
1   فعال  فاقد تلفن  بلاورجان مرکزی روستايي حجت اله سهرابی بلاورجان خمین 227
1   فعال  فاقد تلفن  خوگان پایین مرکزی روستايي عباسعلی قربانی خوگان پایین خمین 228
1   فعال  فاقد تلفن  میشیجان علیا مرکزی روستايي بهرام بنی اسدی میشیجان علیا خمین 229
1   فعال  فاقد تلفن  ورآباد مرکزی روستايي فرامرز حسینی ورآباد خمین 230
1   فعال  فاقد تلفن  مینودشت مرکزی روستايي احمد سرلکی مینودشت خمین 231
1   فعال  فاقد تلفن  ورچه  مرکزی روستايي رحمان محمودی ورچه  خمین 232
1   فعال  فاقد تلفن  آشمسیان مرکزی روستايي اعظم احتشام آشمسیان خمین 233
1   فعال  فاقد تلفن  برفیان مرکزی روستايي منیره بیات برفیان خمین 234
1   فعال  فاقد تلفن  خلیل آباد مرکزی روستايي ابوالفضل غلامی خلیل آباد خمین 235
1   فعال  فاقد تلفن  حشمتیه مرکزی روستايي مرتضی اسکندری حشمتیه خمین 236
1   فعال  فاقد تلفن  ریحان سفلی مرکزی روستايي سید مهرداد سلیمی ریحان سفلی خمین 237
1   فعال  فاقد تلفن  فرفهان مرکزی روستايي ابوالفضل خلجی فرفهان خمین 238
1   فعال  فاقد تلفن  سرکوبه مرکزی روستايي سمیه سلطانی سرکوبه خمین 239
1   فعال  فاقد تلفن  خان آباد مرکزی روستايي عطا قاسمی خان آباد خمین 240
1   فعال  فاقد تلفن  رباط آغاج - جوگان - بندرجان - جوباده - چنار   روستايي فضل اله هاشمی رباط آغاج - جوگان - بندرجان - جوباده - چنار خمین 241
1   فعال  فاقد تلفن  پشت کوه - نیشهر- سکانه - برجک - لوزدر   روستايي حاج بابا احتشام پشت کوه - نیشهر- سکانه - برجک - لوزدر خمین 242
1   فعال  فاقد تلفن  مکان - قرقس- ده ملا- پلولی- کمانکش- دره گرم   روستايي علی یوسفی نژاد مکان - قرقس- ده ملا- پلولی- کمانکش- دره گرم خمین 243
1   فعال  فاقد تلفن  عاشقه - هوید- سرطاق - نازی - خیزآباد- ماهروزان   روستايي عباس روشنی عاشقه - هوید- سرطاق - نازی - خیزآباد- ماهروزان خمین 244
1   فعال  فاقد تلفن  حسین آباد-ارزوقان - رازان - واپیله - یوجان- دیوکن   روستايي مهدی اسدی  حسین آباد-ارزوقان - رازان - واپیله - یوجان- دیوکن خمین 245
1   فعال  8664383200 خاوه مرکزی روستايي خدا بخش شریفی خاوه دلیجان 250
1   فعال  8664483201 دودهک مرکزی روستايي مهرداد حاجی باقری دودهک دلیجان 251
1   فعال  8664423200 راونج مرکزی روستايي مهدی صادقی راونج دلیجان 252
1   فعال  8664333200 راوه مرکزی روستايي محمد رفیعی راوه دلیجان 253
1   فعال  8664312374 سینقان مرکزی روستايي علی اکبر قهاری سینقان دلیجان 254
1   فعال  8664343200 قالهر مرکزی روستايي میلاد عزیزی قالهر دلیجان 255
1   فعال  8664323200 واران مرکزی روستايي سید محمد نصر الهی واران دلیجان 256
1   فعال  8664433200 وسقونقان مرکزی روستايي محمدرضا فلاحی وسقونقان دلیجان 257
1   فعال  8664453200 هستیجان مرکزی روستايي شهاب عزیزی هستیجان دلیجان 258
1   فعال  8664373200 رباط ترک مرکزی روستايي رقیه نجاتی ورکانی رباط ترک دلیجان 259
1   فعال  8664362000 مشهد اردهال مرکزی روستايي سید محسن بابایی مشهد اردهال دلیجان 260
1   فعال  فاقد تلفن بیجگان - هرازیجان   روستايي محمد رضا فلاحی بیجگان - هرازیجان دليجان 261
1   فعال  فاقد تلفن چنارستان - بهاریه - قطب صنعتی   روستايي اعظم حسنی چنارستان - بهاریه - قطب صنعتی دليجان 262
1   فعال  فاقد تلفن مزوش   روستايي نجف مرادی مزوش دليجان 263
1   فعال  فاقد تلفن شهرک صنعتی سینقان   روستايي حبیبه نجفی فرنق دليجان 264
1   فعال  فاقد تلفن شانق   روستايي ابراهیم مهدیزاده شانق دليجان 265
1   فعال  فاقد تلفن قوچک - قطب صنعتی دو دهک    روستايي فتح اله عسگری قوچک - قطب صنعتی دو دهک  دليجان 266
1   فعال  فاقد تلفن کهک   روستايي امین قاسمی کهک دليجان 267
1   فعال  فاقد تلفن مهدی آباد - غیاث آباد   روستايي علی فینی مهدی آباد - غیاث آباد دليجان 268
1   فعال  فاقد تلفن خشکرود زرند روستايي محمد رضا نظریان خشکرود زرندیه 276
1   فعال  فاقد تلفن دوزج خرقان روستايي معصومه احمدی دوزج زرندیه 277
1   فعال  فاقد تلفن مصرقان خرقان روستايي حمیده یاقوتی مصرقان زرندیه 278
1   فعال  فاقد تلفن ورامه خرقان روستايي زهره زارع صبا ورامه زرندیه 279
1   فعال  فاقد تلفن علی شار خرقان روستايي زهرا سید محمد لو علی شار زرندیه 280
1   فعال  فاقد تلفن حکیم آباد زرند روستايي مریم رضایی حکیم آباد زرندیه 281
1   فعال  فاقد تلفن صدراباد زرند روستايي سیده سمانه میرهاشمی صدراباد زرندیه 282
1   فعال  فاقد تلفن قاسم آباد علیا زرند روستايي ابوطالب شعبانی قاسم آباد علیا زرندیه 283
1   فعال  فاقد تلفن رحمت آباد زرند روستايي رقیه رضا محمدلو رحمت آباد زرندیه 284
1   فعال  فاقد تلفن چلسبان خرقان روستايي مسلم تابع چلسبان زرندیه 285
1   فعال  فاقد تلفن ازبیزان خرقان روستايي عباس مدیری ازبیزان زرندیه 286
1   فعال  فاقد تلفن رازقان زرندیه روستايي ربابه قباد رازقان زرندیه 287
1   فعال  فاقد تلفن کبودکمر خرقان روستايي لیلا حسنی کبودکمر زرندیه 288
1   فعال  فاقد تلفن الویر خرقان روستايي عذرا شهابی الویر زرندیه 289
1   فعال  فاقد تلفن ویدر خرقان روستايي راضیه نجارلو ویدر زرندیه 290
1   فعال  فاقد تلفن پیک زرند روستايي مصطفی صدرالدینی پیک زرندیه 291
1   فعال  فاقد تلفن حسین آباد زرند روستايي هاشم رضوانی حسین آباد زرندیه 292
1   فعال  فاقد تلفن ورده زرند روستايي عباس توسلی ورده زرندیه 293
1   فعال  فاقد تلفن آفتابرو- سیمان سفید - سیمان خاکستر   روستايي حسن نظیر آفتابرو- سیمان سفید - سیمان خاکستر زرندیه  294
1   فعال  فاقد تلفن حومه رازقان - کبود کمر   روستايي علی مروتی حومه رازقان - کبود کمر زرندیه  295
1   فعال  فاقد تلفن روستای کریم آباد- مزارع و شرکتهای حومه   روستايي رسول چمن پیرا روستای کریم آباد- مزارع و شرکتهای حومه زرندیه  296
1 غیرفعال   فاقد تلفن روستای شورک آباد و مزارع اطراف   روستايي بهلول حسنی روستای شورک آباد و مزارع اطراف زرندیه  297
1   فعال  فاقد تلفن روستای موسی آباد حسن آباد    روستايي محمد حسن مولائی روستای موسی آباد حسن آباد  زرندیه  298
1   فعال  فاقد تلفن روستای چناقچی علیا و سفلی - لاز   روستايي اسدالله ترکمن روستای چناقچی علیا و سفلی - لاز زرندیه  299
1 غیرفعال   فاقد تلفن روستای حسن آباد و شرکتهای تابعه   روستايي هاشم فاضلی روستای حسن آباد و شرکتهای تابعه زرندیه  300
1   فعال  فاقد تلفن آغذی گنگ - اسماعیل آباد و حومه   روستايي علی ایرانی آغذی گنگ - اسماعیل آباد و حومه زرندیه  301
1   فعال  فاقد تلفن ورده - نشوه- خان آباد   روستايي محسن توکلی ورده - نشوه- خان آباد زرندیه  302
1   فعال  فاقد تلفن حومه حسین آباد و شرکتهای تابعه    روستايي امید سعادت آگاه حومه حسین آباد و شرکتهای تابعه  زرندیه  303
1   فعال  فاقد تلفن روستای دوزح و حومه   روستايي عبداله احمدی روستای دوزح و حومه زرندیه  304
1   فعال  فاقد تلفن حومه صدرآباد و مزارع کوشکک   روستايي رضا سید محمدلو حومه صدرآباد و مزارع کوشکک زرندیه  305
1   فعال  فاقد تلفن آوه مرکزی روستايي حسن ایازی آوه ساوه 320
1   فعال  فاقد تلفن یل آباد مرکزی روستايي محسن لطیفی یل آباد ساوه 321
1   فعال  فاقد تلفن آلوسجرد مرکزی روستايي سعیده ناصری آلوسجرد ساوه 322
1   فعال  فاقد تلفن قلعه شیرخان مرکزی روستايي بهمن دلیریان قلعه شیرخان ساوه 323
0 غیرفعال   فاقد تلفن اندیس مرکزی روستايي خلیل نور اندیس ساوه 324
1   فعال  فاقد تلفن بالقلو نوبران روستايي علی اودر معتمد بالقلو ساوه 325
1   فعال  فاقد تلفن جوشقان نوبران روستايي مرضیه ملکلو جوشقان ساوه 326
1   فعال  فاقد تلفن یاتان نوبران روستايي رضا عزیزی یاتان ساوه 327
1   فعال  فاقد تلفن سامان نوبران روستايي محمد سلیمانی سامان ساوه 328
1   فعال  فاقد تلفن طرازناهید مرکزی روستايي نرگس پرک طرازناهید ساوه 329
1   فعال  فاقد تلفن هریسان مرکزی روستايي رمضان ابراهیمی هریسان ساوه 330
1   فعال  فاقد تلفن نورعلی بیک مرکزی روستايي معصومه مردی نورعلی بیک ساوه 331
1   فعال  فاقد تلفن سقانلیق مرکزی روستايي سیده رقیه حسینی سقانلیق ساوه 332
0 غیرفعال   فاقد تلفن نیوشت مرکزی روستايي هادی حقدوست نیوشت ساوه 333
1   فعال  فاقد تلفن احمداباد مرکزی روستايي رضا بیگلر احمداباد ساوه 334
1   فعال  فاقد تلفن اردمین نوبران روستايي علی اعظمی اردمین ساوه 335
1   فعال  فاقد تلفن مراغه نوبران روستايي حمید رضا غفاری مراغه ساوه 336
1   فعال  فاقد تلفن مزلقان نوبران روستايي معصومه روز بهی مزلقان ساوه 337
1   فعال  فاقد تلفن غازم اباد مرکزی روستايي علیرضا خرامان غازم اباد ساوه 338
1   فعال  فاقد تلفن سنگک نوبران روستايي زهرا دنیایی سنگک ساوه 339
1   فعال  فاقد تلفن چمران نوبران روستايي صغری جوزی چمران ساوه 340
0 غیرفعال   فاقد تلفن بادام چالق نوبران روستايي کبری رحمانی بادام چالق ساوه 341
1   فعال  فاقد تلفن آقچه قلعه نوبران روستايي رضا کریمی آقچه قلعه ساوه 342
1   فعال  فاقد تلفن بیوران نوبران روستايي راضیه جباری بیوران ساوه 343
1   فعال  فاقد تلفن دربند نوبران روستايي فائزه خوشزارع دربند ساوه 344
1   فعال  فاقد تلفن ستق نوبران روستايي محمد قدیمی ستق ساوه 345
1   فعال  فاقد تلفن کردکوی- بیجگرد- ترشک    روستايي کبری رحمانی کردکوی- دروازه میچینگ - آق گل -بادام چالق - کوشکبر ساوه  346
1   فعال  فاقد تلفن تیمور قاش   روستايي محمد قدیمی تیمور قاش ساوه  347
1   فعال  فاقد تلفن آسیابک بند- بندچای- مرق - حسن آباد- سد ساوه   روستايي رضا حقیقی آسیابک بند- بندچای- مرق - حسن آباد- سد ساوه ساوه  348
1   فعال  فاقد تلفن صالح آبادو مزارع کشاورزی - کارخانه چرم و رب   روستايي احمد آهو صالح آبادو مزارع کشاورزی - کارخانه چرم و رب ساوه  349
1   فعال  فاقد تلفن انجیلاوند- اردگاه -طراز ناهید-رضاآباد- سینک   روستايي حسین پورتوانی انجیلاوند- اردگاه -طراز ناهید-رضاآباد- سینک ساوه  350
1   فعال  فاقد تلفن مر- کهک - استیجک    روستايي زین العابدین ناصری مر- کهک - استیجک  ساوه  351
1   فعال  فاقد تلفن کله دشت - ویسمان    روستايي محمود رضایی کله دشت - ویسمان  ساوه  352
1   فعال  فاقد تلفن میمه - دمورچی - فستق - خلیفه کندی   روستايي لطف الله نبئی میمه - دمورچی - فستق - خلیفه کندی ساوه  353
1   فعال  فاقد تلفن سولاپ -ارجرود- رازی- ساری قاش- صفی آباد   روستايي مرتضی کارکن سولاپ -ارجرود- رازی- ساری قاش- صفی آباد ساوه  354
1   فعال  فاقد تلفن میچک    روستايي بهرام علی ذکایی  میچک  ساوه  355
1   فعال  فاقد تلفن  اکبرآباد مرکزی روستايي داود علی محمدی اکبرآباد شازند 364
1   فعال  فاقد تلفن  قدمگاه مرکزی روستايي ناصر نجیمی قدمگاه شازند 365
1   فعال  فاقد تلفن  باغ برآفتاب مرکزی روستايي علی انصاری باغ برآفتاب شازند 366
1   فعال  فاقد تلفن  ظهیراباد آستانه مرکزی روستايي حمید عسگری ظهیراباد آستانه شازند 367
1   فعال  فاقد تلفن  ده کوثر هندودر روستايي حسین صادقی ده کوثر شازند 368
1   فعال  فاقد تلفن  کرک مرکزی روستايي مهدی امیری کرک شازند 369
1   فعال  فاقد تلفن  موچان مرکزی روستايي مرتضی خسروی موچان شازند 370
1   فعال  فاقد تلفن  چناس مرکزی روستايي آمنه گنجی چناس شازند 371
1   فعال  فاقد تلفن  واشه مرکزی روستايي محمد کاظمی واشه شازند 372
1   فعال  فاقد تلفن  هفته مرکزی روستايي خانی هفته شازند 373
1   فعال  فاقد تلفن  حصارمحمدیه مرکزی روستايي محمد سیفی حصارمحمدیه شازند 374
1   فعال  فاقد تلفن  بازنه مرکزی روستايي اسماعیلی بازنه شازند 375
1   فعال  فاقد تلفن  گل زرد قلعه مرکزی روستايي حمید خلیلی گل زرد قلعه شازند 376
1   فعال  فاقد تلفن  کزاز مرکزی روستايي زهرا بابایی کزاز شازند 377
1   فعال  فاقد تلفن  ده کایید مرکزی روستايي حسین فرهمند ده کایید شازند 378
1   فعال  فاقد تلفن  زالیان مرکزی روستايي غلامرضا خاکی زالیان شازند 379
1   فعال  فاقد تلفن  چهارچریک مرکزی روستايي مجید ابراهیمی چهارچریک شازند 380
1   فعال  فاقد تلفن  جلایر مرکزی روستايي موسی مختاری جلایر شازند 381
1   فعال  فاقد تلفن  هندودر هندودر روستايي مهدی پور احمدی هندودر شازند 382
1   فعال  فاقد تلفن  مالمیر هندودر روستايي مرتضی صحرایی مالمیر شازند 383
  غیرفعال   فاقد تلفن  حشمتیان هندودر روستايي نصراله الماسی حشمتیان شازند 384
1   فعال  فاقد تلفن  گل زرد عیدی هندودر روستايي جلال هاشمی گل زرد عیدی شازند 385
1   فعال  فاقد تلفن  تواندشت علیا هندودر روستايي مرتضی پیرهادی تواندشت علیا شازند 386
1   فعال  فاقد تلفن  چنارستان هندودر روستايي داود بوالحسنی چنارستان شازند 387
0 غیرفعال   فاقد تلفن  اسکان مرکزی روستايي موسی شریفی اسکان شازند 388
0 غیرفعال   فاقد تلفن  بصری مرکزی روستايي نعمت ا.. پارسایی بصری شازند 389
1   فعال  فاقد تلفن  سرچال مرکزی روستايي سعید عزیزی سرچال شازند 390
1   فعال  فاقد تلفن  لنجرود مرکزی روستايي طیبه ثامنی لنجرود شازند 391
1   فعال  فاقد تلفن  تحت محل مرکزی روستايي علی عباس رحمتی تحت محل شازند 392
1   فعال  فاقد تلفن  توره مرکزی روستايي مهدی خاکباز توره شازند 393
1   فعال  فاقد تلفن  نهرمیان مرکزی روستايي احمد عابدی نهرمیان شازند 394
1   فعال  فاقد تلفن  حصارهفته مرکزی روستايي کاظم میرسعیدی حصارهفته شازند 395
1   فعال  فاقد تلفن  قره بنیاد مرکزی روستايي صفر حیدری قره بنیاد شازند 396
1   فعال  فاقد تلفن  خسبیجان هندودر روستايي معصومه صفوی خسبیجان شازند 397
1   فعال  فاقد تلفن  عضدیه مرکزی روستايي مصطفی حیدری عضدیه شازند 398
1   فعال  فاقد تلفن  پاکل مرکزی روستايي مهرداد حیدری پاکل شازند 399
1   فعال  فاقد تلفن  سرسختی بالا مرکزی روستايي ایمان منصوری سرسختی بالا شازند 400
1   فعال  فاقد تلفن  نورآباد مرکزی روستايي علی اکبر بیگی نورآباد شازند 401
1   فعال  فاقد تلفن  غینر مرکزی روستايي احمد ربیعی غینر شازند 402
1   فعال  فاقد تلفن  حسین آباد مرکزی روستايي محمد حسن رضایی حسین آباد شازند 403
1   فعال  فاقد تلفن  قاقان مرکزی روستايي آزاده محمودی قاقان شازند 404
1   فعال  فاقد تلفن  عنبرته مرکزی روستايي حمزه محمدی عنبرته شازند 405
1   فعال  فاقد تلفن  سورانه مرکزی روستايي عباس شمسی خانی سورانه شازند 406
1   فعال  فاقد تلفن  سرسختی پایین مرکزی روستايي ابوالفضل صالحی سرسختی پایین شازند 407
1   فعال  فاقد تلفن  پلنگدر- گچلو- باجگیران - ملحمدر- فیزیانه - قشلاق   روستايي هیبت اله آجرلو پلنگدر- گچلو- باجگیران - ملحمدر- فیزیانه - قشلاق شازند 408
1   فعال  فاقد تلفن  ارلکو- خنادره - چالهما- قره داش - ایمانلو- خمستان   روستايي غلامحسین پرنده وار ارلکو- خنادره - چالهما- قره داش - ایمانلو- خمستان شازند 409
1   فعال  فاقد تلفن  باقرآباد- برج بالان - رضا آباد- دره پیری- نجف آباد   روستايي مجید ابراهیمی باقرآباد- برج بالان - رضا آباد- دره پیری- نجف آباد شازند 410
1   فعال  فاقد تلفن  دستمرده - قمارخان - گونستان - کله چوب - چرخستان   روستايي حسین فرهمند دستمرده - قمارخان - گونستان - کله چوب - چرخستان شازند 411
1   فعال  فاقد تلفن  علی آباد- معدن - ساکی - جمال آباد- کارخانه - زرین   روستايي مرتضی فرجی علی آباد- معدن - ساکی - جمال آباد- کارخانه - زرین شازند 412
1   فعال  فاقد تلفن  آدینه مجد - خرابه کند- آقچه بلاق - آقبلاغ سادات   روستايي نبی اله صفدری آدینه مجد - خرابه کند- آقچه بلاق - آقبلاغ سادات شازند 413
1   فعال  فاقد تلفن  برج - ضیاء الدین - گورچک - چقا پهنه - وناوی   روستايي نظر علی بداغی برج - ضیاء الدین - گورچک - چقا پهنه - وناوی شازند 414
1   فعال  فاقد تلفن  فر- حک - قلع گاوگدار- کیشان - کلاهدوز- سنگر- نبی در   روستايي علی ذوالفقاری فر- حک - قلع گاوگدار- کیشان - کلاهدوز- سنگر- نبی در شازند 415
1   فعال  فاقد تلفن  سوارآباد- حمریان - چشمه سار- البرز- جزنق   روستايي علی ذوالفقاری سوارآباد- حمریان - چشمه سار- البرز- جزنق شازند 416
1   فعال  فاقد تلفن  دستجرده - حاجی اباد- کپر- تجره - ده احمد - زنگدر   روستايي منصوررضایی دستجرده - حاجی اباد- کپر- تجره - ده احمد - زنگدر شازند 417
1   فعال  فاقد تلفن  قلعه دیزیجان - پسیجان - تخمار- آب باریک - عمارت   روستايي مرتضی خسروی قلعه دیزیجان - پسیجان - تخمار- آب باریک - عمارت شازند 418
1   فعال  فاقد تلفن  چقاسیاه - کتیان - مروارید دره - کوسعلی    روستايي سیف اله صفری چقاسیاه - کتیان - مروارید دره - کوسعلی  شازند 419
1   فعال  فاقد تلفن  کله نهرمیان - سنگ سفید - بهمنی - خیرآباد   روستايي محمد طالبی کله نهرمیان - سنگ سفید - بهمنی - خیرآباد شازند 420
1   فعال  فاقد تلفن  نیازاغه - قره تپه - تلخستان - ده عبداله - آب بخشان   روستايي جلال هاشمی نیازاغه - قره تپه - تلخستان - ده عبداله - آب بخشان شازند 421
1   فعال  فاقد تلفن  وزمستان - مروار- قلعه نو- گزطاف   روستايي حمزه شریفیان  وزمستان - مروار- قلعه نو- گزطاف شازند 422
1   فعال  فاقد تلفن  اسفندان کمیجان 38531 روستايي علی اسفندانی اسفندان کمیجان 425
1   فعال  فاقد تلفن  یاسبلاغ کمیجان 38531 روستايي سعید شراهی یاسبلاغ کمیجان 426
1   فعال  فاقد تلفن  چلبی کمیجان 38531 روستايي محمد رضا معصومی چلبی کمیجان 427
1   فعال  فاقد تلفن  خمارباغی کمیجان 38531 روستايي ابوالفضل رسولی خمارباغی کمیجان 428
1   فعال  فاقد تلفن  سمقاور کمیجان 38531 روستايي ناصر جمالو سمقاور کمیجان 429
1   فعال  فاقد تلفن  سلیم آباد کمیجان 38561 روستايي خیر ا.. سلیم ابادی سلیم آباد کمیجان 430
1   فعال  فاقد تلفن  کسرآصف کمیجان 38531 روستايي علی اکبر حاتمی کسرآصف کمیجان 431
1   فعال  فاقد تلفن  گورچان کمیجان 38531 روستايي عبداله قنبری گورچان کمیجان 432
0 غیرفعال   فاقد تلفن  رکین کمیجان 38531 روستايي علی نظری رکین کمیجان 433
1   فعال  فاقد تلفن  فرک کمیجان 38531 روستايي جعفر احمدی فرک کمیجان 434
1   فعال  فاقد تلفن  میدانک کمیجان 38531 روستايي محمد شهبازی میدانک کمیجان 435
1   فعال  فاقد تلفن  خنجین کمیجان 38531 روستايي اسدا.. شهبازی خنجین کمیجان 436
1   فعال  فاقد تلفن  خسرو بیگ کمیجان 38531 روستايي محمد علی خسروبیگی خسرو بیگ کمیجان 437
1   فعال  فاقد تلفن  سیجان کمیجان 38541 روستايي محمد نبی ئی سیجان کمیجان 438
1   فعال  فاقد تلفن  طرلان کمیجان 38531 روستايي علیرضا اکبری طرلان کمیجان 439
1   فعال  فاقد تلفن  فامرین کمیجان 38531 روستايي محمد اقا محمدی فامرین کمیجان 440
1   فعال  فاقد تلفن  امامزاده عباس کمیجان 38531 روستايي عین ا.. معراجی امامزاده عباس کمیجان 441
1   فعال  فاقد تلفن  سوران کمیجان 38531 روستايي یدا.. ایزدی سوران کمیجان 442
1   فعال  فاقد تلفن  وفس کمیجان 38531 روستايي محمد حیدری وفس کمیجان 443
1   فعال  فاقد تلفن  چهرقان کمیجان 38541 روستايي محمد یوسفی چهرقان کمیجان 444
1   فعال  فاقد تلفن  علی آباد- سبز آباد- سردرآباد- ینگی ملک -محمودآباد کمیجان 38541 روستايي محمد علی خسروبیگی علی آباد- سبز آباد- سردرآباد- ینگی ملک -محمودآباد