جدول زمانبندي مرسولات هوائي و زميني داخله

مرسولات

حداقل زمان

حداكثر زمان

ملاحظات

پيشتاز هوائي

24 ساعت بين مراكز استانها

48 الي 72 ساعت از يك واحد به واحد ديگر در سطح كشور

پيگيري مرسوله از روز تحويل به پست امكان پذير است.

امانات زميني

3الي 4 روز

10-7 روز

دريايي-زميني

7 روز

20روز

 

فهرست كالاهاي خطرناك و ممنوعه در سرويسهاي پستي و هوائي

رديف

شرح

1

انواع مواد منفجره و اسلحه

2

مواد مخدر و پسيكو تروپ(روان گردان)

3

اشياء(كارت، روزنامه، مجله،  CD و نوار ويدئويي و كارت) منافي عفت و منافي اخلاق

4

انواع گازها

5

جامدات قابل اشتعال

6

انواع مغناطيسها

7

حيوان زنده

8

جيوه

9

انواع چپسب مايع

10

انواع باطريها

11

اشيايي كه به لحاظ ماهيت يا بسته بنديشان خطري براي كاركنان پست ايجاد كنند و يا موجب كثيف كردن و خرابي ساير مرسولات يا تجهيزات پستي شوند.

12

پودرهاي شيميايي

 

 جدول حداكثر وزن مرسولات پستي

رديف

شرح

حداكثر وزن

1

نامه

2 كيلو گرم

2

آيروگرام

هر عدد 10 گرم

3

كارت پستال

هر عددبدون لفاف 20گرم

4

مطبوعات

2 كيلو گرم ،در صورتي كه حاوي كتب و بروشور باشد تا 5 كيلو گرم

5

بسته كوچك

2 كيلو گرم(داخله و خارجه)

6

كيسه مخصوص

30 كيلو گرم

7

امانات داخله

امانت خارجه

30كيلو گرم به شرط رعايت استانداردهاي پستي

10كيلو گرم هوايي- 20كيلو گرم زميني

8

امانات پيشتاز داخله

امانات پيشتاز خارجه

20كيلو گرم

 

10كيلو گرم

 

 جدول ابعاد مرسولات پستي

رديف

شرح

اندازه

1

حداقل ابعاد مرسولات صاف و مسطح.

يكي از سطوح 140×90 ميلي متر كمتر نباشد.

2

حداكثرابعاد مرسولات صاف و مسطح

مجموع طول، عرض و ضخامت نبايد از 900 ميلي متر تجاوز كند به شرطي كه بزرگترين طول از 600 ميلي متر بيشتر نباشد.

3

ابعاد پاكات استانداردبراي دستگاههاي مكانيزه

140×90 و يا 245×120 با ضخامت 5 ميلي متر و وزن 20گرم

4

ابعاد كارتهاي پستال

حداقل 140×90 ميليمتر

حداكثر 148×105 ميليمتر

 

Hide


DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0