کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
58آگهي اصلاحيه مناقصه واگذاری امورخدمات عمومي و پشتيباني اداره کل پست استان تهران و تجزيه و مبادلات و مناطق پستي ساختمانهای ستادی ، شرکت ملي پست جمهوری اسلامي ايران مناقصه عمومي يک مرحله اي شماره 21/95 مناقصه 16/12/139516/12/139624/12/139525/12/1395مشاهده اطلاعات کامل
   آرشيو

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0