کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
200963067000004واگذاری امور خدمات نظافت عمومی و پشتیبانی مناقصه 09/11/139628/12/139628/11/139628/11/1396مشاهده اطلاعات کامل
1« آگهي مناقصه سيستم تحت وب يکپارچه جامع کد گذاری کل کشور مناقصه عمومي يک مرحله اي شماره 10/96» مناقصه 13/06/139606/06/139722/06/139622/06/1396مشاهده اطلاعات کامل
58آگهي اصلاحيه مناقصه واگذاری امورخدمات عمومي و پشتيباني اداره کل پست استان تهران و تجزيه و مبادلات و مناطق پستي ساختمانهای ستادی ، شرکت ملي پست جمهوری اسلامي ايران مناقصه عمومي يک مرحله اي شماره 21/95 مناقصه 16/12/139516/12/139624/12/139525/12/1395مشاهده اطلاعات کامل
   آرشيو

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0