مدت زمان تقريبي ارسال پست‌نامه بدون اولويت/ زميني از ايران *

مدت زمان ابتدا تا انتها (روز) **

تحويل مرسوله قبل از ساعت

افغانستان

چين

ژاپن

کانادا

آلمان

انگليس

آمريکا

ج

ب

الف

ج

ب

الف

ج

ب

الف

ج

ب

الف

ج

ب

الف

ج

ب

الف

ج

ب

الف

6

-

4

2

7

15

1

14

15

4

14

8

4

7

8

3

7

8

2

14

8

10:30 در تهران

شنبه

8

-

7

3

7

16

24

14

16

5

14

9

4

7

9

3

7

9

3

14

9

12 در شهرستانها

6

-

6

2

7

15

1

14

15

4

14

8

4

7

8

3

7

8

2

14

8

10:30 در تهران

يکشنبه

8

-

6

3

7

16

24

14

16

5

14

9

4

7

9

3

7

9

3

14

9

12 در شهرستانها

6

-

5

2

7

15

1

14

15

4

14

8

4

7

8

3

7

8

2

14

8

10:30 در تهران

دوشنبه

8

-

9

3

7

16

24

14

16

5

14

9

4

7

9

3

7

9

3

14

9

12 در شهرستانها

6

-

4

2

7

15

1

14

15

4

14

8

4

7

8

3

7

8

2

14

8

10:30 در تهران

سه‌شنبه

8

-

8

3

7

16

24

14

16

5

14

9

4

7

9

3

7

9

3

14

9

12 در شهرستانها

6

-

7

2

7

15

1

14

15

4

14

8

4

7

8

3

7

8

2

14

8

10:30 در تهران

چهارشنبه

8

-

7

3

7

16

24

14

16

5

14

9

4

7

9

3

7

9

3

14

9

12 در شهرستانها

6

-

6

2

7

15

1

14

15

4

14

8

4

7

8

3

7

8

2

14

8

10:30 در تهران

پنجشنبه

8

-

6

3

7

16

24

14

16

5

14

9

4

7

9

3

7

9

3

14

9

12 در شهرستانها

از طریق خطوط زمینی بر اساس برنامه زمان‌بندی تعیین شده و با توجه به محدودیتهای مبادله کشورها

**مدت زمان ذکر شده بسته به شهر مقصد تا 3 روز افزایش خواهد داشت

الف) قبول تا دفتر مبادله صادره

ب) حمل و نقل بین‌المللی

ج) دفتر مبادله وارده تا توزیع


کلیه حقوق سایت متعلق به شرکت پست جمهوری اسلامی ایران است.

DOURAN Portal V3.9.8.7

V3.9.8.7