رئيس هيات مديره و مديرعامل و اعضاي هيات مديره

 حسین مهری
 
            معاون وزیر، رییس هیات مدیره و مدیرعامل                  

 


            
حسین نعمتی         
عضو هیات مدیره            

 
  
غلامرضا نجاری  
 
عضو هیات مدیره 

اسکندر حلال خور
 عضو هیات مدیره  DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0