معاون وزیر، رئيس هيات مديره و مديرعامل و اعضاي هيات مديره

     حسین نعمتی
 
            معاون وزیر، رییس هیات مدیره و مدیرعامل                  

 

 
   
  فریبا مرادی     
       عضو هیات مدیره            

 
  
غلامرضا نجاری  
 
عضو هیات مدیره 

اسکندر حلال خور
 عضو هیات مدیره  

علیرضا زرگوش
 عضو هیات مدیره  


DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0