معاونين مديرعاملعیسی نجفی
معاون فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک   افشین احمدزاده
سرپرست معاون برنامه ریزی و امور پشتیبانی

 

 

 

 

 

                             حسین حسن نژاد

معاون فنی و بازرگانی   


DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0