معاونين مديرعامل

 

 

کاظم میرزائی
معاون فناوری  

محمد احمدی

معاون فنی و بازرگانی   

 

 

افشین احمدزاده 

معاون برنامه ریزی، پشتیبانی و توسعه مدیریت    

 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0