معاونين مديرعاملکاظم میرزائی
سرپرست معاونت فناوری  


محمد احمدی
معاون پستی و بازرگانی   

 

 افشین احمدزاده 

معاون برنامه ریزی، پشتیبانی و توسعه مدیریت    

 


DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0