مديران حوزه مديرعامل

 

افشین احمدزاده 

 دبیر هیات مدیره و مدیرکل دفتر مدیرعامل
 

 

             محمد حسن ترابی

          مدیرکل روابط عمومی 
حسین راهلی

 مدیرکل دفتر مرکزی حراست و امنیت پستی  


 

محمدرضا کرمی

 مدیرکل دفتر امور پست بین الملل 

 

مهدی علوی دانا 

 مدیر هسته گزینش 

 علی اکبر هادوی

 مدیرکل عملکرد و کیفیت
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0