مديران حوزه مديرعامل


محمدحسن ترابی

 مدیرکل روابط عمومی
 

         

احمد جان بزرگی دبیر هیئت مدیره، مدیرکل دفتر مدیرعامل و امور استان ها

مهدی علوی دانا

مدیر هسته گزینش

 


مدیرکل حراست و امنیت پستی
 

محمدرضا کرمی

مدیرکل دفتر امور پست بین الملل

 

 علی اکبر هادوی

 مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0