مديران حوزه مديرعاملعلیرضا زرگوش

 دبیر هیات مدیره و مدیرکل دفتر مدیرعامل و امور استانها
 


             محمد حسن ترابی

          مدیرکل دفترروابط عمومی 
حسین راهلی

 مدیرکل حراست و امنیت پستی  

 

محمدرضا کرمی

 مدیرکل دفتر امور پست بین الملل 

 

مهدی علوی دانا 

 مدیر هسته گزینش 

 علی اکبر هادوی

 مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0