مديران حوزه فني و بازرگانی
    
         ولی الله گنجی 
 مدیرکل بازاریابی و طراحی محصول


 غفور قنبرزاده
          مدیرکل سرویس های پستی و لجستیک

    مهدی مقصودی
مدیرکل دفتر تنظیم مقررات و بهبود روش ها 

 


 
 

 
  
 
 
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0