مديران حوزه پستی و بازرگانی
 

          


غفور قنبرزاده

مدیرکل مرکز ملی پردازش و مبادله پستی

مهدی مقصودی
مدیرکل پست استان تهران