مديران حوزه پستی و بازرگانی
    
         ولی گنجی 
 مدیرکل بازاریابی و طراحی محصول


 غفور قنبرزاده
  مدیرکل سرویس های پستی

    مهدی مقصودی
مدیرکل کنترل کیفیت و عملیات پستی
 

   

 


 
 

 
  
 
 
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0