مديران حوزه فناوری 

 مدیرکل جغرافیایی و اطلاعات مکانی کشور(GNAF) 


 


مدیرکل زیر ساخت تجارت الکترونیک 


         محسن ادبی فر

مدیرکل مرکز فناوری اطلاعات  DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0