مديران حوزه معاون فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک   کاظم میرزایی

 مدیرکل جغرافیایی و اطلاعات مکانی   
  قاسم عزیزی

مدیرکل اداره کل تجارت الکترونیک 


         محسن ادبی فرد

مدیرکل مرکز فناوری اطلاعات  DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0