مديران حوزه برنامه ریزی و امور پشتیبانی
 
 
  شهرام حی شاد 
مدیرکل تامین، نگهداری و پشتیبانی

 
              


سید محمد طبائی
        ذی حساب و مدیرکل امور مالی


 

فرزاد نعمت خواه  
          مدیرکل توسعه سرمایه انسانی
 


         عبدالرضا هدایتی
          مدیرکل حقوقی


     محمد محسنی
          مدیرکل طرح، برنامه و بودجه


 

  
 
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0