نرخنامه پستی 95

نرخنامه اجرایی 94

نرخ خدمات جانبی قبول

خدمات جانبی توزیع

خدمات پستی داخله

خدمات پستی خارجه هوایی

خدمات پستی خارجه زمینی

تعرفه سرویس پست بار

تعرفه خدمات قراردادی

تعرفه خدمات جانبی خارجه

تعرفه فروش بانکهای اطلاعاتی ، نقشه و انطباق نشانی

تعرفه خدمات بیمه پستی مرسولات ثبتی داخلهDOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0