• En
معرفي اجمالي استان خراسان شمالي

خلاصه اي ازوضعيت استان خراسان شمالی

اقليم مديترانه اي خراسان شمالي كه تفاوت چشمگيري باسرزمين هاي مجاورخويش ازنظربرخورداري ازمواهب طبيعي دارددرحقيقت دروازه شمالي خراسان قديم محسوب مي شود. خراسان شمالي ازنظرطبيعي محصوربين دورشته كوه كپه داغ درشمال ودنباله البرزيعني آلاداغ وشاه جهان درجنوب ومجموعاًسرزميني كوهستاني بادشتهاي حاصلخيزدرميان كوههامي باشدكه شرايط بسيارمساعدي براي كشاورزي ودامپروري دارد.ميزان بارندگي سالانه ازمتوسط كشوربيشتر(حدود 300 ميلي متر) مي باشددربرخي ازنقاط اين استان مثل جنوب سملقان ميزان بارندگي از 500 ميلي مترهم فراترمي رود.

استان خراسان شمالي حدود 100/28 كيلومترمربع وسعت داردكه از 14 استان كشورو 51 كشوردنيابزرگتراست جمعيت استان بارشدتقريبي 8/1 دهم درصدبراساس آمارسال 1375 تاپايان سال 1383 ، 000/850 نفربرآوردميگرددكه ازنظرجمعيت از 7 استان كشوربيشترمي باشد.

مشخصات شهرستانهاي استان خراسان شمالي :

اين استان داراي 6 شهرستان ، 15 بخش ، 40 دهستان ، 15 نقطه شهري وبيش از 1000 روستاي سكنه مي باشد.

جمعيت بجنورد           370/326 نفر        باوسعت 5800 كيلومترمربع.

جمعيت اسفراين          685/132 نفر        باوسعت 5192 كليومترمربع.

جمعيت شيروان           465/164  نفر      باوسعت  3789 كليومترمربع.

جمعيت جاجرم             737/61    نفر     باوسعت 5879  كليومترمربع.

جمعيت مانه وسملقان        780/92 نفر     باوسعت 5978 كليومترمربع.

جمعيت فاروج                    381/61 نفر   باوسعت 1736 كليومترمربع.

موقعيت جغرافيايي استان :

ازشمال باكشورتركمنستان 270 كيلومترمرزمشترك ، ازشرق وجنوب به استان خراسان رضوي وازمغرب به استان گلستان وازسمت جنوب غربي بااستان سمنان همسايه مي باشد.

قوميت هاي استان خراسان شمالي :

تركيب قوميت هاي اين استان درايران وبلكه دنيابي نظيرمي باشدكرمانج ها 37 درصدتركيب جمعيت استان راتشكيل مي دهند ، فارسها 29 درصد ، تركها 27 درصد وتركمن ها 5 درصد واقوام عرب ، بلوچ ، لر ، و   نيزدراين استان سكونت دارند. اين استان كانون وحدت قوميت هاومذاهب (گنجينه فرهنگ ها ) مي باشد.

صنعت دراستان خراسان شمالي :

ازنظرصنعتي اين استان عليرغم بسترهاي زيادوبرخورداري ازصنايع سنگين مثل مجتمع پتروشيمي بجنورد ، مجتمع فولاداسفراين ، كارخانه قندشيروان ، كارخانه بزرگ سيمان بجنورد ، مجتمع آلوميناي جاجرم ودهها كارخانه پنبه پاك كني وصنايع غذايي در              آينده اي نزديك شاهدتحولات چشمگيري درتوسعه صنايع اين خطه خواهيم بود.

دامپروري وكشاورزي استان خراسان شمالي :

قطب كشاورزي ودامپروري شرق ايران ، استان خراسان شمالي است تنوع اقليم ومساعدبودن شرايط آب وهوايي ، موقعيت بي نظيري رانصيب اين استان نوپاكرده است كه توليدبيش از 57 نوع محصول كشاورزي وباغي ، توان بالاي اين خطه رادرتوليدمشخص                  مي سازدوسعت مراتع اين استان 5/2 ميليون هكتار ، جنگلهاي پهن برگ 30 هزارهكتار ، سوزني برگ 35 هزارهكتار ، اراضي ديم كشاورزي 250 هزارهكتارواراضي آبي 170 هزارهكتارمي باشد.

 

پيشينه تاريخي شهرستان اسفراين :

تاريخ وتمدن شهرستان اسفراين بسياركهن است .  بررسي وشناسائي محوطه ها ، تپه هاوابنيه هاي تاريخي قدمتي بيش ازهزاره پنجم

وششم قبل ازميلاددارد . اسفراين رااسپرآيين به معني سرزمين سلحشوران وجنگاوران نيزگويند . دردوره اشكانيان ، نام اسفراين آستوئن بوده وبه عنوان دژمستحكم پارتهابشمارمي رفته ودردوره ساسانيان بنام مهرگان يامهرجان وازقرون اول اسلامي به بعدبنام اسفراين بوده است درزمان خليفه عثمان ابن عفان درسال 31 هجري عبداله ابن عامر ، اسفراين رافتح نمود.

دردوره قاجاريه نيزاسفراين آبادوپررونق بوده است .

جاذبه هاي تاريخي وگردشگري شهرستان اسفراين :

شهربلقيس ، دهكده ودره توريستي رويين ، دره ييلاقي بيدواز ، دره ييلاقي اردغان ، دره ييلاقي كاويان ، آبشارايزي ، سدبيدواز ، منطقه حفاظت شده ساري گل وسالوك ، مناظرطبيعي شاه جهان ، مناظرطبيعي سياه خانه ، غارگسك ، غارنوشيروان ، غارگورپان ، قلعه دولت آباد ، باباقدرت ، كاروانسراي راونيز ، شيخ آذري ، شيخ بيدوازي ، بقعه لالان ، بقعه شيخ گورپان ، امامزاده موسي و   

اسفراين مهدكشتي چوخه ايران :

هرساله سيزده وچهرده فروردين ماه دربهارطبيعت بزرگترين مراسم كشتي چوخه ايران درشهرستان اسفراين برگزارميگرددكه ازاين مراسم درحدود300 هزارنفرازاقصي نقاط كشورديدن مي كنند . اين مراسم اولين وتنهامراسم كشتي چوخه سنتي ايران است كه درفضاي بيروني وبرروي خاك گودزينعلي خان (شمال شهراسفراين) برگزارمي شود .

شهرستان مانه وسملقان :

شهرستان مانه وسملقان باوسعتي معادل 5978 كيلومترمربع و 92780 نفرجمعيت ازشمال به رازوجرگلان ازجنوب به شهرستان جاجرم ، ازشرق به بجنوردوازغرب به خطه سرسبزاستان گلستان محدوداست .اين شهرستان داراي يك شهر ، سه بخش (مركزي ، مانه وسملقان ) ، 6 دهستان ، 89 روستا و 234 پارچه آبادي مي باشد.

ازمهمترين ارتفاعات آن قورخودوبخشي ازروداترك مهمترين رودخانه دائمي استان دراين شهرستان واقع گرديده است .

بخشي ازجاذبه هاي تاريخي وگردشگري شهرستان مانه وسملقان :

بناي سنگي اسپاخو ( قديمي ترين اثرباستاني شمال شرق كشور ) ، امامزاده دلاور ، امامزاده قاسم ، قسمت اعظم پارك ملي گلستان ، آبشاربيار ، روستاي توريستي دركش ، موزه حيات وحش رباط قره بيل و

شهرستان شيروان :

شهرستان شيروان با 3789 كيلومترمربع مساحت وجمعيتي معادل 164465 نفرازشمال به تركمنستان ، ازجنوب اسفراين ، ازشرق به قوچان وازمغرب به بجنوردارتباط دارد .

شيروان ازشهرهاي مرتفع استان خراسان شمالي كه دردره روداترك ودربين كوه هاي كپه داغ وآلاداغ جاي گرفته است . شيروان داراي آب و هواي نسبتاًسرددرزمستان وگرم ومعتدل درتابستان مي باشد.

شيروان داراي انواع مختلف جانواران نيمه بياباني وخزندگان وپرندگان است . پلنگ ، گرگ ، روباه ، گراز ، خرگوش ، آهو ، كل وبز كوهي و درمحيط طبيعي آن ديده مي شود . دركوه هاومناطق رودخانه اي شيروان انواع معدن مس ، سنگ آهك ، شن وماسه وگچ يافت مي شود .

 بخشي ازجاذبه هاي تاريخي وگردشگري شهرستان شيروان :

ييلاق اوغاز ، ييلاق زوارم ، ييلاق گليل نامانلو ، غاركافرقلعه ، غارپوستين دوز ، غارسليمان ، مقبره چهارطاقي تيموري ، مقبره امامزاده حمزه ابن موسي الرضا ، آرامگاه باباتوكل و

شهرستان فاروج :

شهرستان فاروج با 1736 كيلومترمربع وسعت و 61381 نفرجمعيت ازشمال وغرب به شهرستان شيروان ، ازجنوب و غرب به شهرستان اسفراين وازشرق به شهرستان قوچان واستان خراسان رضوي منتهي مي شود . فاروج داراي دوبخش مركزي وخبوشان و 5 دهستان مي باشد .

شهرستان جاجرم :

شهرستان جاجرم با 5879 كيلومترمربع وسعت و 61737 نفرجمعيت درجنوب غربي بجنوردواقع است جاجرم ازشمال وشمال شرق به شهرستانهاي مانه وسملقان وبجنورد ، ازجنوب به دشت جوين ، ازشرق به اسفراين وازغرب به استان سمنان منتهي ميگردد. اين شهرستان شامل دونقطه شهري (گرمه وجاجرم ) سه بخش ( سنخواست ، شوقان ومركزي ) ، 6 دهستان 56 روستاو 542 پارچه آبادي است .

پيشينه تاريخي شهرستان جاجرم :

جاجرم يكي ازمناطق تاريخي استان خراسان شمالي مي باشدكه درگذرايام ازپايگاه هاي مهم حكومتي وديني ايران بوده است . اهالي آن ازطوايف مختلف مقصودلي ، گنجه اي ، ازبك شاكري ، رمضانلو ، فخرايي ، شيخ الا اسلامي و كه در طول تاريخ ازمناطق مختلفي همچون بسطام ، خوارزم بخارا و به اين منطقه كوچ نموده اند .

 

 

 


DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0