• En

 

همكار قلم

Pen Pal

تشخيص خودكار آدرس ( Automatic address recognition ) در ده سال اخير به سرعت پيشرفت كرده است. اين مقاله نگاهي است به اينكه چگونه اين فناوري مراحل تكامل را پيموده تا اكنون نرخ خواندن تقريباً به صد در صد رسيده است.


مزاياي طراحي مناسب يك سيستم تشخيص مجتمع به ميزان بكارگيري آن محدود نمي شود. چنين سيستمي بايد پايه و اساس صرفه جويي هاي آينده در مخارج و ارائه سرويس هاي جديدي قرار گيرد كه هدف از طراحي آنها كمك به پست براي رقابت و رشد در محيط امروزي است. براي بيش از يك دهه، فناوري كامپيوتري خواندن از راه دور (
RCR ) از طريق افزايش مداوم بكارگيري سيستم خودكار پست نامه ها، در جهت بهبود كارآيي عملياتي سرويس هاي پستي در كشور آمريكا عمل كرده است. RCR در سال 1995 بصورت يك پردازنده عدم قبول ( reject processor ) آفلاين با قابليت خواندن خودكار فقط دو درصد از آدرس هاي دستنويس و 35 درصد از آدرسهاي چاپ شده شروع بكار كرد، سپس بصورت يك پردازنده جريان اصلي (mainstream processor ) آنلاين با قابليت خواندن 89 درصد آدرس هاي دست نويس و 94 درصد آدرس هاي چاپ شده يا تايپ شده ارتقاء يافت . RCR همچنين در پايه و اساس يك سيستم مجتمع موسوم به پلاتفرم تشخيص مجتمع (IRP ) قرار گرفته است كه امكان ارتقاء كارآيي و افزايش تعداد سرويس هاي در دسترس را فراهم مي كند.

اولين نصب كامل IRP در سال 2003 براي پست سلطنتي انگلستان انجام شد. پست (Posten ) سوئد و پست (La poste ) فرانسه نيز همين سيستم را انتخاب كرده اند، به اينصورت كه IRP در چارچوب معماري پيمانه اي اش (modular architecture ) براي پاسخگويي به نيازها و الزامات پستي هريك از اين كشورها اختصاصي شده است. يك سيستم مجتمع تشخيص مثل IRP به منزله ستون فقرات سامانه عملياتي پست است كه انعطاف پذيري و بهره گيري گسترده را تامين مي كند.

پياده سازي يك سيستم تشخيص مجتمع به مفهوم استقلال از ماشين هاي پستي است. اين سيستم به يك اپراتور پستي امكان مي دهد تا بدون نياز به تعويض يك ماشين گران قيمت پستي از توليدات جديد در محيط نرم افزاري استفاده نمايد. بعلاوه بطور بالقوه فاصله زماني بين خريدهاي تداركاتي را طولاني نموده و با نو سازي (refresh ) ماشين هاي قديمي عملكرد آنها را به روز مي رساند. همين الگوريتم تشخيص مي تواند براي تمام ماشين ها و تمام جريانهاي پستي مورد استفاده قرار گيرد. چنين استاندارد سازي هائي، كارآئي را افزايش مي دهد.

طراحي پيمانه اي، يك رهيافت چند فروشنده، چند الگوريتم را به شكل مناسبي براي يك جريان ارسال پستي تسهيل مي كند. چند الگوريتمها عملكرد تشخيص خودكار را بهينه نموده و تقاضا براي رمز گذاري ويدئوئي پرهزينه را به حداقل مي رسانند.

يك رهيافت تلفيقي تشخيص ضمنا به اپراتورهاي پستي امكان مي دهد تا از پلاتفرم تشخيص براي سرويس هاي جديد استفاده نمايند. سيستم مي تواند به طور مجازي همه داده هاي مهم و معني دار  مربوط به مرسولات را در تمام جريانهاي پستي تشخيص دهد. ارتقاءچنين سيستمي آسانتر است، زيرا وجود فقط يك سيستم باعث اجتناب از ارتقاء هاي خاص ماشيني در كل شبكه مي شود.

از منظر شبكه، رمزگذاري ويدئوئي بصورت متمركز و در سطح ملي راه حل متعادل سازي باركاري و قابليت توليد است. برچسب زدن، امكان شناسائي و تعيين هويت مشتري و مرسوله را به تفكيك فراهم مي نمايد، كه يك جنبه مهم براي ايجاد سرويس هاي جديد مبتني بر فعاليت بلادرنگ (real-time ) است. يك شبكه گسترده (WAN ) از رمزگذاري در هنگام عبور پشتيباني مي كند كه اين امر مي تواند استفاده بهتر از رمز گذاري ويدئوئي و منابع IT را تسهيل نمايد. با به تعويق انداختن بعضي وظايف معين تشخيص، سيستم پنجره زماني بزرگتري براي استخراج اطلاعات بيشتر از تصاوير، افزايش عمق تجزيه (depth of sort ) براي تجزيه هاي متوالي و تامين تصحيح خطا و سرويسهاي پيشرفته تر در اختيار دارد، درحاليكه مرسوله نيز تماماً درون جريان خودكار پستي باقي مي ماند. داده ها با يكديگر از طريق WAN در ارتباط هستند و اين به معناي بهبود گزارش دهي و اطلاعات مديريتي است. فرامين و كنترل در سطح مراكز پستي، كنترل عملياتي كارها را با استفاده از اطلاعات دقيق و بلادرنگ از يك نقطه منفرد، امكان پذير كرده است.

در انگلستان، سيستم IRP تحت عنوان تفسير آدرس (AI ) شناخته مي شود و امكان تشخيص آدرس و استفاده از فناوري اطلاعات را براي رهگيري نامه ها، فراهم مي نمايد. سيستم ابتكاري AI ، پايه و اساس نيل به هدف پست سلطنتي براي ايجاد يك سيستم ملي مجتمع پردازش پستي محسوب مي شود.

 AIنرخ خواندن آدرس را در انگلستان تا بيش از 50 درصد افزايش داده و خدمات مرتبط با مخزن داده ها و تشخيص را براي همه ماشينهاي تجزيه در بيش از 70 مركز پستي در سرتاسر انگلستان، ارائه مي نمايد. سيستم به منظور تطبيق با فرآيندهاي پستي انگلستان شامل بيش از 40 ميليون مرسوله پستي در يك روز عادي و تقريباً 12 بيليون مرسوله در سال، تنظيم شده است.

هر مرسوله پستي كه از سيستم IRP عبور كند، بصورت يگانه اي برچسب خورده و يك ركورد الكترونيكي دريافت مي نمايد. تجهيزات تشخيص كه در ماشينهاي پستي بصورت آف بورد (off-board ) هستند، در هر مركز پستي بصورت مجتمع براي ايجاد يك شبكه ملي منابع و اطلاعات ، قرار دارند. اين پلاتفرم از طريق WAN مرتبط است كه آن، تمام مراكز پستي را به هم پيوند داده و يك بانك اطلاعاتي مشترك را جهت استفاده ارائه مي نمايد.

كنترل شبكه بصورت متمركز در يك مركز كنترل انجام مي شود. اين امر كنترل در سطح سازمان را براي همه عمليات خودكار تامين نموده و اطلاعات مربوط به عملكرد پردازش روند ارسال را هر زمان و هركجا در سيستم، در اختيار پست قرار مي دهد. يك رهيافت تلفيقي تشخيص به پست امكان مي دهد كه با استفاده از پلاتفرم تشخيص هزينه ها را از راه هاي خلاقانه تري به شرح ذيل كاهش دهد:

- تجزيه متوالي: پست مي تواند با تجزيه هاي متوالي تا نقطه تحويل و قراردادن مرسوله در ترتيب صحيح تحويل، به صرفه جويي هاي بهتري نائل شود.

- به اشتراك گذاشتن داده هاي آدرس: با اشتراك گذاشتن بانك هاي اطلاعاتي آدرس هاي صحيح، پست مي تواند تعداد مرسولات با آدرس نا درست و هزينه هاي مربوط به آنها را كاهش دهد. 

براي مواجهه با چالش هاي امروزي، فقط نرخ بهبود يافته خواندن كافي نيست، بلكه افزايش كارآئي و كاهش هزينه هاي غير ضروري و ارائه سرويس هاي بهتر و متنوع تر را نيز بايد در نظر داشت.يك پلاتفرم مجتمع تشخيص، با طراحي مناسب، مي تواند كمكي براي نيل به اين اهداف باشد، امروز و در سالهاي آتي.

زير نويس عكسهاي صفحه 50 :

- بهبود نرخ هاي خواندن عامل مهمي براي افزايش بازدهي تحويل مرسولات است.

- رمزگذاري ويدئوئي امكان آدرس يابي مرسولاتي را كه بطور خودكار توسط IRP خوانده نشده اند، فراهم مي نمايد.

توضيحات صفحه 49:

- يك رهيافت تلفيقي تشخيص ضمناً به اپراتورهاي پستي امكان مي دهد تا از پلاتفرم تشخيص براي سرويس هاي جديد استفاده نمايند.

 منبع:نشريهPostal Technology International ،ژوئن2006

7 /8/85

 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0