جهت دسترسي به سامانه امور مالياتي كشور مي توانيد از يكي از طرق زير عمل نماييد.

نكته: دسترسي به سامانه مذكور صرفاً از طريق مركز مناطق و دفاتر پستي سطح تهران و از طريق اينترانت مي باشد.

http://tehran.etax.ir

http://ostantehran.etax.ir

http://alborz.etax.ir

  • براي دسترسي اينترنتي از طريق لينك زير اقدام فرماييد.

http://etax.ir


V5.3.9.0