نظرسنجی شرکت ملی پست
اطلاعات شخصي
جنسيت  :
مرد زن

مشتری گرامی کدامیک از موارد زیر در میزان استفاده شما از خدمات پستی موثرتر می باشد؟

نظرات
توضيحات
ارسال
V5.2.1.0