فرم

تماس با مدیریت روابط عمومی

تماس روابط عمومی

آدرس پستي: تهران، خيابان دکتر شريعتي، نرسيده به پل سيد خندان، ورودي 20، ساختمان مرکزي شرکت ملي پست، طبقه اول ، دفتر روابط عمومي
كد پستي: 16317-13911
صداي مشتري: 84470000
پاسخگويي به شکايات و درخواست ها: 88526481-4