فرم

تماس با مدیریت روابط عمومی

تماس روابط عمومی

  
آدرس پستي:تهران، خيابان دکتر شريعتي، نرسيده به پل سيد خندان، ورودي 20، ساختمان مرکزي شرکت ملي پست، طبقه اول ، دفتر روابط عمومي
كد پستي:16317-13911
صداي مشتري:84470000
پاسخگويي به شکايات و درخواست ها:88526481-4