پست پیشتاز

پست پیشتاز

تعریف خدمت :

‌ای که مرسوله پس از تحویل به پست و ثبت کلیه رویدادهای عملیاتی رخ داده بر روی آن بر مبنای شناسه مرسوله، از فرستنده دریافت و از طریق خطوط رهسپاری با اولویت(هوایی و زمینی) در مدت زمان تعیین شده برای سیر مرسوله به گیرنده تحویل و از وی امضاء اخذ می‌گردد.

شناسنامه خدمت:

برای مشاهده شناسنامه خدمت کلیک کنید.

مراحل انجام کار:

پست پیشتاز

تماس با سرویس مرکز مشتریان:

برای تماس با سرویس مرکز مشتریان 193 را شماره گیری فرمایید.