پرسش های متداول

  • سرویس صدور گواهی کدپستی

درخواست کدپستی جدید را در سامانه شما ثبت کردم. چقدر طول میکشد تا پاسخی به من داده شود؟

در صورتیکه اطالعات خواسته شده را به طور کامل و دقیق اعالم نموده باشید ، حداکثر ظرف 3 روز کاری ) 27 ساعت ( کدپستی جدید به شما اعالم خواهدشد.

برای افتتاح حساب در یکی از بانکها باید کدپستی دهرقمی خود را در فرم بنویسم اما از کدپستی منزلم اطالع ندارم. آیا میتوان از کدپستی منزل پدرم استفاده کنم؟

خیر . شما باید کدپستی را با توجه به نشانی که در فرمهای مربوطه ثبت کرده اید؛ به بانک اعالم نمایید. توجه داشته باشید اعالم کدپستی نادرست می تواند درآینده مشکالتی را برای شما به دنبال داشته باشد.

آیا شماره ملی و کدپستی ارتباطی با هم دارند؟ اهمیت کدام یک بیشتر است؟

شماره ملی و کدپستی دو عدد حاکمیتی هستند که به دو سوال مهم پاسخ میدهند .شماره ملی هر فرد به منزله مشخصات سجلی وی بوده و نشان می دهد که وی کیست . کدپستی ده رقمی نیز به سوال کجاست ؟ پاسخ می دهد . این دو عدد حاکمیتی به نوعی مکمل یکدیگر بوده و نمیتوان یکی را بر دیگری ارجح دانست.

قصد فروش خانه ام را دارم و کدپستی خانه ام عددی رند است، آیا میتوان این کدپستی را به منزل منتقل کنم؟

کدهای پستی بر اساس تقسیمات کشوری و تقسیمات پستی به مکانها اختصاص می یابند و امکان جابجایی کدهای پستی وجود ندارد.

-آیا میتوانم از کدپستی درج شده بر روی قبض تلفن استفاده کنم و آن را به سازمانهایی که کدپستی میخواهند اعالم کنم؟

درستی و صحت کدهای پستی درج شده بر روی قبوض محل تردید است و توصیه میگردد با مراجعه به درگاه خدمات الکترونیکی کدپستی GNAFکدپستی صحیح خود را یافته و مورد استفاده قرار دهید.

حدوداً یک ماه قبل برای دریافت انشعاب آب و کنتور برق، کدپستی ده رقمی جدید درخواست کردم و پس از دریافت کدپستی، آن را به سازمانهای مربوطه اعالم کردم، با توجه به آنکه اعتبار برگه گواهی کدپستی 15 روز بود آیا اکنون برای ثبت نام و تقاضای کنتور گاز باید مجدداً گواهی کدپستی دریافت کنم یا میتوانم از کپی گواهی قبلی استفاده کنم؟

شما باید مدارک خود را بر اساس اعالم شرکت ملی گاز تهیه و ارائه نمایید و چه بسا برای آن شرکت، اعالم کدپستی از سوی شما کافی باشد و صحت سنجی کدپستی اعالمی شما توسط خودشان انجام شود. بنابراین توصیه می گردد شما مدارک خود را بر اساس آنچه شرکت مذکور اعالم نموده است تهیه و ارائه نمایید

در برگه گواهی کدپستی که امروز گرفته ام به جای آنکه آدرس طبقه سوم نوشته شده باشد، طبقه دوم نوشته شده است. لطفا اصالح نمایید.

پیش از هر اقدامی الزم است توجه شما را به این مهم جلب نمایم که ؛ برای تعیین شماره طبقه استفاده از دو شیوه متداول و مرسوم می باشد. در روشی که توسط پست برای شماره گذاری طبقات استفاده شده است، طبقه ای که روی زمین قرارداد ) طبقه همکف ( با عدد صفر )0 )و باقی طبقات به ترتیب3،7،3 و . . شماره گذاری میگردند . چنانچه با این توضیح همچنان این مغایرت را مشاهده می نمایید الزم است با استفاده از راهنمای یافتن کدپستی از طریق سامانه خدمات الکترونیک GNAFکدپستی صحیح خود را یافته و مورد استفاده قرار دهید.

-امروز گواهی کدپستی ده رقمی منزلم را دریافت کردم و متوجه شدم که در آن منطقه ما بنی هاشم تعیین شده است در حالیکه ما در پاسداران ساکن هستم. لطفا به دلیل اختالف قیمت دو منطقه پاسداران و بنی هاشم هر چه سریعتر آن را اصالح کنید

. به نظر میرسد موضوع مورد نظر شما مغایرت نام محله باشد و بر اساس آنچه عنوان نموده اید معتقد هستید که علیرغم واقع گردیدن
منزل شما در محدوده محله پاسداران، در بانک اطالعات کدپستی به اشتباه بنی هاشم قید شده است. توجه داشته باشید که شهرداری ها
مرجع تعیین محدوده و نام محله های شهری هستند و شرکت پست نیز ملزم به استفاده از آن ها می باشد . بنابراین در بانک اطاعات

من و همسرم، برادرم و همسرو فرزندش، پدر و مادرم به همراه دو خواهرم، سه خانواده هستیم که در یکجا زندگی میکنیم و تنها یک کدپستی به ما داده اند در حالیکه برای دریافت سهمیه ها از ما کدپستی ده رقمی میخواهند و به هر کدپستی تنها یک سهمیه تعلق میگیرد. لطفا برای رفع این مشکل اقدام نمایید. ضمنا ما در یکی از روستاهای مرزی ساکن هستیم.

برخی سازمانها خدمات خود را به خانوارها تخصیص می دهند . به عنوان مثال سازمانی برای هر خانوار یک سبد کاال در نظر میگیرد و برای آنکه در توزیع سبدهای کاال به هر خانوار تنها یک سبد داده شود نیاز به معیاری برای شناسایی خانوار دارند. متاسفانه برخی سازمانها کد پستی را مالک شناسایی خانوار قرار میدهند در حالیکه تعریف کدپستی به مکان اشاره میکند و معیار مناسبی برای شناسایی خانوار نمی باشد . در هرصورت امکان تعریف کدپستی دیگری برای خانوارهای دوم و سوم وجود ندارد چرا که کدپستی به مکان اختصاص می یابد نه خانوار.

آیا میتوان به جای گواهی کدپستی از سرویس احراز نشانی استفاده کنم؟

خیر ! سرویس صدور گواهی کدپستی تنها درستی کدپستی و نشانی را تایید نموده و در حقیقت وجود مکانی با نشانی و کدپستی مشخص را تایید می نماید. در حالیکه در سرویس احراز نشانی حضور شخص در نشانی مشخص مورد تأیید قرار میگیرد.

یک سازمان دولتی کدپستی و نشانی منزلم را از من مطالبه نموده است، استفاده از چه سرویس را پیشنهاد میکنید؟

هیچ سرویسی را به شما پیشنهاد نمی کنیم. به دلیل آن که از شما هیچگونه تاییدیه یا گواهی خواسته نشده و تنها از شما نشانی و کدپستی منزل شما پرسیده شده است . از طرف دیگر شما باید هرگونه سوال در مورد مدارک مورد نیاز را از سازمان مطالبه کننده بپرسید. ضمناً باید یادآوری نمایم در صورت اشتباه در انتخاب سرویس، وجوه پرداخت شده غیر قابل استرداد خواهد بود.

تاریخ بروز رسانی :

تاریخ بروز رسانی :
1401/11/25