تعریف پست بین الملل

 

با توجه به عضويت جمهوري اسلامي ايران در اتحاديه پستي جهاني در چارچوب قوانين و مقررات اتحاديه و قوانين و مقررات داخلي، امكان ارايه خدمات پستي خارجه فراهم است، در اين رابطه خدمات پايه اتحاديه شامل دو سرويس پست نامه(نامه، كارت پستال، اوراق چاپي يا مطبوعات، مرسولات نابينايان، كيسه M و بسته كوچك) و امانات پستي مي باشد. اين در حالي است كه سرويس ممتاز كسب و كاري اتحاديه(EMS) كه در ايران به عنوان پست پيشتاز شناخته مي شود و امكان رقابت با خدمات ساير كوريرهاي خصوصي فعال در حمل و نقل بين لمللي (FEDEX,DHL,TNT) را دارد، از سرويس هاي اختياري اتحاديه بوده و بيشتر براي اهداف تجاري توسط شركت و بنگاه هاي اقتصادي استفاده مي شود. لازم به ذكر است كه اين سرويس در صورت توافق كشور مقصد به مشتريان قابل ارايه مي باشد.

ذكر مواردي چند براي مشتريان در زمان ارسال مرسولات خارجه به ديگر كشورها حايز اهميت مي باشد كه در راستاي تكريم حقوق مشتري مختصراً به برخي از مهمترين آن ها اشاره مي شود:

رعايت استاندارد و الزامات نشاني نويسي مبدا و مقصد

  • در صورتي كه فرستنده از سرويس پست نامه عادي استفاده نمايند، تحت هيچ شرايطي از خدمات تكميلي همچون امكان دريافت غرامت در صورت مفقودي يا آسيب ديدگي، تعيين سرنوشت، امكان رهگيري برخوردار نخواهند شد
  • پرداخت غرامت به مشتري، امكان رهگيري، تعيين سرنوشت مرسوله در سرويس پست نامه فقط زماني براي مشتري فراهم مي باشد كه از خدمات تكميلي ثبت استفاده نمايد و به عبارتي مرسوله با استفاده از سرويس ثبتي ارسال شود. 
  • رعايت مقررات، محدوديت و ممنوعات گمركي در كشورهاي مبدا و مقصد از وظايف فرستنده بوده و در صورت توقيف مرسولات در گمرك كشور مقصد، با مرسولات طبق قوانين گمرگ كشور مقصد رفتار خواهد شد و هيچ گونه غرامتي به فرستنده / گيرنده پرداخت نخواهد شد

ممنوعات

  • در صورت مفقودي يا خسارت به امانات، مرسولات ثبتي و بيمه اين فرستنده است كه حق دريافت غرامت طبق مقررات(در صورتي كه اين قصور متوجه شبكه پستي باشد) را دارد. اين حق قابل واگذاري به گيرنده خواهد بود چنانچه فرستنده با ارايه درخواست كتبي به پست مبدا از حق خود به نفع گيرنده صرفنظر كند.
  • كليه مرسولات ارسالي پس از ورود به كشور مقصد بايد طبق استانداردهاي توزيع آن كشور در هر سرويس به گيرنده تحويل شود؛ عدم توزيع مرسولات مابق استانداردهاي تعيين شده هيچ حقي را براي مشتري مبني بر دريافت غرامت تاخير در توزيع ايجاد نمي نمايد.
  • نظر به اختياري بودن سرويس پيشتاز و عدم پرداخت غرامت از سوي برخي از كشورها فرستنده مي بايست با اطلاع قبلي نسبت به ارسال مرسولات پيشتاز اقدام نمايد