اطلاعات پستی

اطلاعات پستی

جدول زمانبندي مرسولات هوائي و زميني داخله

 

مرسولات حداقل زمان حداکثر زمان
پیشتاز هوایی 24 ساعت بين مراكز استانها 48 الي 72 ساعت از يك واحد به واحد ديگر در سطح كشور
اطلاعات زمینی 3الي 4 روز 10-7 روز
دریایی زمینی 7 روز 20روز

*توضیحات : پيگيري مرسوله از روز تحويل به پست امكان پذير است.

 

فهرست كالاهاي خطرناك و ممنوعه در سرويسهاي پستي و هوائي

 

رديف شرح
1 انواع مواد منفجره و اسلحه
2 مواد مخدر و پسيكو تروپ(روان گردان)
3 اشياء(كارت، روزنامه، مجله،  CD و نوار ويدئويي و كارت) منافي عفت و منافي اخلاق
4 انواع گازها
5 جامدات قابل اشتعال
6 انواع مغناطيسها
7 حيوان زنده
8 جيوه
9 انواع چسب مايع
10 انواع باطريها
11 اشيايي كه به لحاظ ماهيت يا بسته بنديشان خطري براي كاركنان پست ايجاد كنند و يا موجب كثيف كردن و خرابي ساير مرسولات يا تجهيزات پستي شوند.
12 پودرهاي شيميايي

 

جدول حداكثر وزن مرسولات پستي

 

رديف شرح حداکثر وزن
1 نامه 2 كيلو گرم
2 آيروگرام هر عدد 10 گرم
3 كارت پستال هر عددبدون لفاف 20گرم
4 مطبوعات 2 كيلو گرم ،در صورتي كه حاوي كتب و بروشور باشد تا 5 كيلو گرم
5 بسته كوچك 2 كيلو گرم(داخله و خارجه)
6 كيسه مخصوص 30 كيلو گرم
7 امانات داخله 30كيلو گرم به شرط رعايت استانداردهاي پستي
8 امانت خارجه 10كيلو گرم هوايي- 20كيلو گرم زميني
9 امانات پيشتاز داخله 20كيلو گرم
10 امانات پيشتاز خارجه 10كيلو گرم

 

جدول حداكثر وزن مرسولات پستي

 

رديف شرح انداره
1 حداقل ابعاد مرسولات صاف و مسطح يكي از سطوح 140×90 ميلي متر كمتر نباشد
2 حداكثر ابعاد مرسولات صاف و مسطح مجموع طول، عرض و ضخامت نبايد از 900 ميلي متر تجاوز كند به شرطي كه بزرگترين طول از 600 ميلي متر بيشتر نباشد
3 ابعاد پاكات استاندارد براي دستگاه هاي مكانيزه 140×90 و يا 245×120 با ضخامت 5 ميلي متر و وزن 20گرم
4 ابعاد كارت هاي پستال حداقل 140×90 ميليمتر حداكثر 148×105 ميليمتر