تعریف پست رستانت

تعریف پست رستانت:

  

مشتریانی كه به هر دلـيل نشانی دقــيق پستي نـدارند، مي‌توانـند از فرستـندگـان مرسـولات خود تقاضا كنند نامه و بسته پستی را به نشانی يكي از دفاتر پستي ارسال تـا گیرند گان بـا مـراجعه و ارایـه كارت شناسايي معتبر، مرسوله خود را دريافت كنند. اين مرسـولات درصـورتي كه مـهلت نگهـداري براي آن تعيين نشده باشد حداکثر دوماه علاوه بر ماه ورود دردفتـر پـست مقـصد نگهداري مي‌شود. توريست‌ها، مسافران و كساني كه اقامت دایمي درجايي ندارند مي‌توانند از اين سرويس استفاده كنند.

افرادي مثل توريست‌ها، مسافران و مانند آن كه به هر دليل نشانی مشخص و ثابت پستي ندارند، مي‌توانند از فرستندگان تقاضا كنند تا مرسولات آنها را به نشاني يكي از دفاتر پستي، در مقصد ارسال نمايند. گيرنده با مراجعه به دفتر پستي مقصد و ارایه كارت شناسايي معتبر، مرسوله خود را تحويل مي‌گيرد. براساس مقررات مهلت نگهداري مرسولات پست رستانت به غير از ماه ورود، دو ماه مي‌باشد. البته فرستنده مي‌تواند مهلت نگهداري را مشخص كرده و به يك زبان شناخته شده در كشور مقصد روي لفاف مرسوله درج كند. پس از اتمام مهلت نگهداري، مرسولات پست رسانت به مبداء برگشت داده مي‌شوند.

نرخ اضافي متعلقه به مرسولات پست رستانت مربوط به هزينه انبارداري آنهاست كه با توجه به نرخ نامه پستی و به صورت روزانه محاسبه و از گيرنده اخذ مي‌گردد. برای مرسوله‌هاي رستانت خارجه، نشاني مرسوله‌هاي ارسالي داراي نام گيرنده، شهر و كشور مقصد و در صورت امكان، دفتر پستي كه مرسوله بايد در آن دريافت شود، مي‌باشد. عبارت “Poste restante” (پست رستانت) بايد با حروف پررنگ در طرفي كه نشاني درج مي‌شود، نوشته ‌شود. استفاده از حروف اول اسم، ارقام، اسامي كوچك و مستعار يا هر نوع علايم رمزي براي اين مرسوله‌ها مجاز نيست.

مثال: Mademoiselle Loise Bertholet Poste restante 1211 GENEVA 13 SWITZERLAND

برای مرسوله‌هاي رستانت داخله ، فرستنده بايد نشانی دقیق خود را در محل نشانی فرستنده روی لفاف مرسوله نوشته و در محل نشانی گیرنده ابتدا نام و نام خانوادگی شخص گیرنده را نيز به‌صورت کامل نوشته، سپس نام استان، شهر و دفتر پستی که قرار است مرسوله در آنجا به گیرنده تحویل شود، درج نمايد.

تاریخ بروز رسانی : 1400/12/08