ارائه تمبر اختصاصی

ارائه تمبر اختصاصی

تعریف خدمت :

سفارش حضوری / کتبی تمبر شخصی توسط مشتریان، چاپ و ارسال از طریق پست به نشانی گیرنده

شناسنامه خدمت:

برای مشاهده شناسنامه خدمت کلیک کنید.

مراحل انجام کار:

ارائه تمبر اختصاصی

تماس با سرویس مرکز مشتریان:

برای تماس با سرویس مرکز مشتریان 193 را شماره گیری فرمایید.