مرسولات غیر قابل قبول یا ممنوعات پست

مرسولات غیر قابل قبول توزیع

مرسولات غیر‌قابل‌توزیع، به مرسولاتی اطلاق می گردند که به هر دلیل امکان تحویل در نشانی گیرنده و نیز برگشت آن به فرستنده وجود نداشته باشد.

مرسولاتی كه در مقصد به هر دلیل(عدم شناسايي و يا نقص نشانی گيرنده، عدم مراجعه گیرنده پس از دو بار صدور اطلاعیه، دعوت به واحد معطله، طی مهلت قانونی نگهداری و مانند آن) امکان توزیع و تحویل آن به گیرندگان فراهم نیاید، به مبداء عودت مي‌گردد. حال چنانچه در مبداء نيز به علل مختلف(نقص نشانی فرستنده و مانند آن) امكان تحویل مرسوله به فرستنده نیز ميسر نباشد، به عنوان مرسولات غيرقابل‌توزيع تلقي مي‌گردد.