نرخنامه سرویس ها

نرخنامه سرویس ها

عنوان دانلود
نرخنامه خدمات داخلی دانلود فایل
تعرفه خدمات قراردادی.pdf دانلود فایل
تعرفه خدمات جانبی خارجه.pdf دانلود فایل
تعرفه خدمات جانبی توزیع.pdf دانلود فایل
تعرفه خدمات تعهد غرامت پستی مرسوالت ثبتی.pdf دانلود فایل
تعرفه خدمات پستی خارجه )ریال(.pdf دانلود فایل
کدپستی.pdf دانلود فایل
نرخ خدمات جانبی قبول داخله.pdf دانلود فایل

تاریخ بروز رسانی :

تاریخ بروز رسانی : 1400/12/08