پاسخ به استعلام کد پستی

پاسخ به استعلام کد پستی

تعریف خدمت :

این خدمت به منظور تأیید کد پستی ده رقمی و نشانی مرتبط با آن می باشد و اشخاص حقیقی می توانند متقاضی دریافت این خدمت باشند. گواهی صادره که بر اساس اطلاعات بانک کدپستی ده رقمی صادر و ارائه میسرویس استعلام نشانی بر روی بستر شبکه ملی تبادل اطلاعات به متقاضیان ارائه شده و با ارائه این سرویس به اشخاص حقوقی، امکان استعلام نشانی مرتبط با کدهای پستی برای ایشان فراهم میگردد. استفاده از این سرویس برای اشخاص حقوقی دولتی مستلزم مبادله تفاهم نامه بوده و بخش خصوصی نیز با عقد قرارداد می تواند از این سرویس بهره مند گردد.

شناسنامه خدمت:

برای مشاهده شناسنامه خدمت کلیک کنید.

مراحل انجام کار:

پاسخ به استعلام کد پستی