اسناد و نامه ها

   

 

مکاتبات ، نامه های دولتی ایران بخش عمده ی این سالن را در بر می گیرد . زبان رسمی نامه نگاری و تجاری بین الملل جهان تا اواسط قرن ٢٠ میلادی فرانسه بوده است . به همین سبب تعدادی نامه های فرانسوی و لاتین رد و بدل شده بین دولت های ایرانی و مقامات فرنگی وقت نیز به نمایش عموم در آمده است .