سالن تمبرهای اورجینال

 


 

براساس‌ تصویب نامه‌ شماره‌ ١٦٥٤٢  مورخ‌ « ١٣٦٢/٠٥/٠٩ » هیات وزیران به منظور سیاست‌ گذاری‌ ، برنامه‌ریزی‌ ، بررسی‌ و تصویب‌ کلیه‌ امور مربوط به‌ چاپ‌ و انتشار تمبرهای‌ جاری‌ و یادبود پستی‌ ، شورای عالی تمبر تشکیل‌شده است .
وظایف‌ شورای تمبر :
بر اساس ماده ٥ آیین نامه ، وظایف شورا عبارت است از :

تعیین‌ مشخصات‌ مربوط‌ به‌ تمبرهای‌ مختلف‌ جاری‌ و یاد بود ازقبیل‌ :  قطع‌ ، تیراژ و ارزش‌   .

  •  بررسی‌ پیشنهاد های‌ مربوط‌ به‌ انتشار تمبر در مهر ماه‌ سال‌ برای‌ سال‌ بعد و تعیین‌ مناسبت های‌ مختلف‌ برای‌ چاپ‌ و نشر تمبرهای‌ یاد بود با توجه‌ به‌ سیاست ها ضوابط‌ مندرج‌ در مواد ٢ و ٣ .
  • بررسی‌ و تصویب‌ طرح های‌ هنری‌ عرضه‌ شده‌ به‌ شورا که‌ براساس‌ فهرست‌ مناسبت های‌ منتخب‌ تهیه‌ شده‌ است‌ .
  • بررسی‌ وتصویب‌ برنامه‌ های‌ لازم‌ جهت‌ بهبود کیفی‌ تمبر و توزیع‌ آن‌ بویژه‌ از طریق‌ آشنایی‌ با وضعیت‌ طراحی‌ ، چاپ‌ و نشر تمبر در سطح‌ بین‌ المللی‌  .
  • سیاست‌ گذاری‌ تبلیغی‌ برای‌ معرفی‌ تمبرهای‌ منتشر شده‌ از طریق‌ وسایل‌ ارتباط‌ جمعی‌ و طرق‌ دیگر .
  • برگزاری‌ مسابقات‌ داخلی‌ و خارجی‌ برای‌ طراحی‌ سوژه‌ های‌ مورد نظر .
  • بررسی‌ و تصویب‌ مطالب‌ بروشورهای‌ مربوط‌ به‌ معرفی‌ تمبرهای‌ منتشر شده‌ که‌ توسط‌ وزارت‌ ارشاد اسلامی‌تهیه‌ و به‌ شورا عرضه‌ می‌شود .
  • تعیین‌ حق‌ الزحمه‌ مناسب‌ برای‌ طراحان‌ طرح های‌ منتخب‌ .    

صفحه اصلی توضیحات

در بخش شمالی بال مرکزی موزه ارتباطات ، سالن و نمایشگاهی مشتمل بر اصل طرح تمبرهای بعد از انقلاب اسلامی کشورمان به نمایش گذاشته شده اند . همچنین این سالن میزبان جلسات شورای عالی تمبر نیز می باشد .