وزرای ارتباطات

 

 

سالن وزرا شامل تصاویری از وزرای پست و تلگراف و تلفن از اولین وزیرتلگراف « علی قلی خان مخبرالدوله »  که در زمان نخست وزیری امیرکبیر منصوب شد تا وزیر وقت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، به نمایش گذاشته شده است .

 

            علیقلی خان هدایت
            «مخبرالدوله»
             اولین وزیر تلگراف
            دوره ناصری
            سال ١٢٥٥ ش 

              دکتر عیسی زارع پور
             هفتاد و دومین وزیر ارتباطات
           دوره اول سید ابراهیم رئیسی 
           شهریور 1400 تاکنون