کتابخانه

 


کتابخانه ی موزه ارتباطات بدون نیاز به عضویت ، برای همه بازدید کنندگان و محققین و دانشجویان قابل استفاده می باشد . بخش های معماری ، گردشگری و تاریخی از اهم موضوعات کتابخانه ی موزه به شمار می آیند .