ارائه تمبر یادبود

ارائه تمبر یادبود

تعریف خدمت :

پذیرش و ارائه تمبر یادبود به مشترکین

شناسنامه خدمت:

برای مشاهده شناسنامه خدمت کلیک کنید.

مراحل انجام کار:

ارائه تمبر یادبود

تماس با سرویس مرکز مشتریان:

برای تماس با سرویس مرکز مشتریان 193را شماره گیری فرمایید.