ایجاد صندوق پست الکترونیک ملی

ایجاد صندوق پست الکترونیک ملی

تعریف خدمت :

ارائه صندوق پستی الکترونیکی برای هریک از آحاد ملت

شناسنامه خدمت:

برای مشاهده شناسنامه خدمت کلیک کنید.

مراحل انجام کار:

ایجاد صندوق پست الکترونیک ملی

تماس با سرویس مرکز مشتریان:

برای تماس با سرویس مرکز مشتریان 193 را شماره گیری فرمایید.