پست عادی

پست عادی

تعریف خدمت :

به سرويسي اطلاق مي‌شود كه در قالب آن براي قبول، آماده‌سازي، رهسپاري و توزيع مرسولات هيچ شرايط ويژه‌اي وجود ندارد. در شبكه پستي نيز امكان پيگيري مرسولاتي كه به صورت عادي قبول شده‌اند، ميسر نيست. مرسوله‌هاي اين سرويس با جمعآوري از صندوقهاي پستي يا قبول در واحدهاي پستي، آماده¬سازي و سپس به صورت دستي يا مكانيزه تجزيه، ارسال و توزيع ميگردند. در این سرویس تنها مرسولات نامه و مطبوع قبول و توزیع گردیده و رسیدی به فرستنده ارایه نمی‌گردد. هنگام توزیع نیز از گیرنده امضاء اخذ نشده و کلیه مراحل پستی بدون ثبت انجام می‌گردد. فرستنده می‌بایست به میزان لازم تمبر یا نقش تمبر(براساس تعرفه مندرج در نرخنامه خدمات پستی) بر روی پاکت الصاق نموده و پاکت را داخل صندوق‌های پستی سطح معابر انداخته یا به واحدهای پستی تحویل دهد. از آنجاکه الصاق تمبر به میزان کمتر از تعرفه‌های پستی موجب برگشت مرسوله به فرستنده می‌شود، لذا می‌بایست با استفاده از اطلاعات نرخنامه خدمات پستی مندرج در پرتال شرکت پست، الصاق شده برروی صنادیق پستی منصوبه درمعابر و یا مراجعه به متصدیان قبول در باجه های پستی از میزان تمبر لازم برای ارسال مرسوله کسب اطلاع نماید.

شناسنامه خدمت:

برای مشاهده شناسنامه خدمت کلیک کنید.

مراحل انجام کار:

پست عادی

تماس با سرویس مرکز مشتریان:

برای تماس با سرویس مرکز مشتریان 193 را شماره گیری فرمایید.