ارائه خدمات پستی تجارت الکترونیک

ارائه خدمات پستی تجارت الکترونیک

تعریف خدمت :

ارائه تمام خدمت پستی مرتبط با فعالین حوزه تجارت الکترونیک و فروشگاه های خرید و فروش اینترنتی

شناسنامه خدمت:

برای مشاهده شناسنامه خدمت کلیک کنید.

مراحل انجام کار:

ارائه خدمات پستی تجارت الکترونیک

تماس با سرویس مرکز مشتریان:

برای تماس با سرویس مرکز مشتریان 193 را شماره گیری فرمایید.