ارائه خدمات اسناد و مدارک مفقودی

ارائه خدمات اسناد و مدارک مفقودی

تعریف خدمت :

اسناد، مدارک و سایر اوراق با ارزشی که توسط افراد جامعه یافته شده و به پست تحویل می گردد (یا در داخل صنادیق پستی انداخته می شود) توسط پست جمع‌آوری و در سامانه مربوطه ثبت، بایگانی و تا تحویل به گیرنده مدیریت می‌گردد. افرادی که مدارک ایشان مفقود گردیده می‌توانند با مراجعه به سامانه پست یافته به نشانی postyafteh.post.ir و پرداخت هزینه مربوطه، مدارک خود را دریافت یا درخواست ارسال آن به نشانی خود را بدهند.

شناسنامه خدمت:

برای مشاهده شناسنامه خدمت کلیک کنید.

مراحل انجام کار:

ارائه خدمات اسناد و مدارک مفقودی

تماس با سرویس مرکز مشتریان:

برای تماس با سرویس مرکز مشتریان 193 را شماره گیری فرمایید.