صدور گواهی کدپستی ده رقمی

صدور گواهی کدپستی ده رقمی

تعریف خدمت :

این خدمت به منظور تأیید کد پستی ده رقمی و نشانی مرتبط با آن می باشد و اشخاص حقیقی می توانند متقاضی دریافت این خدمت باشند. گواهی صادره که بر اساس اطلاعات بانک کدپستی ده رقمی صادر و ارائه میگردد قابل ارائه به نهادها و سازمانها جهت اعلام درستی نشانی و ارتباط کدپستی با نشانی می باشد.

شناسنامه خدمت:

برای مشاهده شناسنامه خدمت کلیک کنید.

مراحل انجام کار:

صدور گواهی کدپستی ده رقمی

تماس با سرویس مرکز مشتریان:

برای تماس با سرویس مرکز مشتریان 193 را شماره گیری فرمایید.